Co gwarantuje status uchodźcy i czy warto się o niego ubiegać?

Karol Popko
30 kwietnia 2022
Komentarze 0
Uchodźcy w Polsce Source: VistaCreate

Uchodźca to osoba zmuszona do opuszczenia ojczyzny, miejsca swojego zamieszkania, ze względu na wszelakie prześladowania. Człowiek opuszczający swój kraj, w którym czuje się w nim zagrożony. W niebezpieczeństwie jest najczęściej jego życie i zdrowie, często wynika to z działań wojennych, prześladowań religijnych lub przekonań politycznych.

Prawa uchodźcy są definiowane przez Konwencję Genewską. Główną zasadę stanowi art. 33 Konwencji mówiący o niezwracaniu emigrantów na terytorium, gdzie będą się czuli zagrożeni.

Status uchodźcy

Statusem uchodźcy nazywamy rodzaj zgody dający obcokrajowcowi prawo przebywania na terytorium naszego kraju. W Polsce ten status nadaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa się bezpośrednio do niego. Można to zrobić również za pośrednictwem Straży Granicznej. We wniosku powinny być zawarte dane osobowe, kraj pochodzenia i rodzaj prześladowań. Wraz z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy składa się w depozycie paszport. W zamian otrzymuje się „tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca” (TZTC). TZTC uprawnia do pobytu w Polsce i jest ważne przez 30 dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie wydana ostateczna decyzja, przedłuża się ważność TZTC. Najczęściej osoba ubiegająca się o status uchodźcy zostaje umieszczona w specjalnym ośrodku dla cudzoziemców.

Wraz z otrzymaniem statusu uchodźcy nabywa się m.in. prawa do: pobytu w Polsce, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, opieki zdrowotnej, nauki, opieki socjalnej. Emigranci ze statusem uchodźcy mogą na lepszych warunkach ubiegać się o obywatelstwo polskie. Przy wnioskowaniu o status uchodźcy nie można podjąć pracy, do momentu zakończenia procedury, czyli minimalnie przez pół roku. Tutaj trzeba wspomnieć, że procedura ta często wydłuża się niemal dwukrotnie. Cudzoziemiec, który uzyskał kartę pobytu, może ubiegać się o nadanie mu obywatelstwa polskiego.

Legalizacja pobytu Ukraińców w Polsce

Obywatele ukraińscy, którzy przekroczyli granicę z Polską po inwazji rosyjskiej, mogą w uproszczony sposób zalegalizować swój pobyt na okres 18 miesięcy. Do legalizacji pobytu niezbędna jest deklaracja o pozostaniu na terytorium naszego kraju i pieczątka Straży Granicznej świadcząca o dacie przekroczenia granicy. Tę uproszczoną legalizację Ukraińców na terenie Polski pozwala zastosować art. 2 Specustawy z dnia 12.03.2022 roku. Zalegalizowanie pobytu pozwala na podjęcie pracy w Polsce.
W tym celu warto zgłosić się do najbliższej gminy z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wniosek o nadanie PESEL składa się właśnie w urzędzie gminy, a przy jego składaniu nie jest wymagany meldunek. Nadanie numeru PESEL daje szereg uprawnień, takich jak wyrobienie sobie profilu zaufanego, korzystanie z zasiłków społecznych, podjęcie pracy, rejestracja w urzędzie pracy, opieka medyczna. Każde przekroczenie granicy na okres dłuższy niż miesiąc pozbawia uprawnień pobytu na terytorium Polski, które nadała specustawa.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *