Jak uzyskać uprawnienia medyczne na podstawie ukraińskiego dyplomu?

Agnieszka Zugaj
Medycyna | 25 kwietnia 2022
Komentarze 0
Cień człowieka z dyplomem medycznym

Nostryfikacja jest procedurą prowadzącą do ustanowienia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi, że jednym z warunków uzyskania prawa wykonywania tego zawodu w Polsce jest posiadanie dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Warunkiem niezbędnym jest dyplom uznany w Polsce za równorzędny, zgodny z odrębnymi przepisami, oraz że spełnia wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Lekarze i pielęgniarki, chcąc pracować w Polsce, muszą najpierw zgłosić się z kompletem dokumentów i wypełnionym wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia. Na podstawie tych dokumentów Ministerstwo wydaje zgodę na podjęcie pracy w Polsce. Następnym etapem są izby lekarskie lub pielęgniarskie, tam zainteresowani otrzymują tymczasowe, nadzwyczajne prawo do wykonywania zawodu.

Nostryfikacja dyplomu lekarskiego

Po ukończonych studiach medycznych na Ukrainie można przeprowadzić nostryfikację, czyli uznanie dyplomu ukraińskiego przez polską uczelnię uprawnioną do takich czynności. Ubiegając się o nostryfikację, należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów,
  • dokumenty poświadczające: przebieg studiów, uzyskane efekty, czas trwania studiów,
  • świadectwo lub inny dokument będący podstawą przyjęcia na studia.

Naturalnie wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski. Postępowanie nostryfikacyjne jest odpłatne, opłata wynosi około 4000 złotych. W szczególnych okolicznościach można wnosić o zwolnienie z tejże opłaty. Dziekan wydziału, na którym ma się odbyć postępowanie nostryfikacyjne, powołuje radę nostryfikacyjną, która w ciągu 90 dni wydaje postanowienie o uznaniu bądź nieuznaniu dyplomu ukończenia studiów medycznych.

Żeby pracować w Polsce jako lekarz, należy potwierdzić dyplom lekarski uzyskany za granicą, zdać egzamin z języka polskiego medycznego oraz odbyć praktyki.

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza przez obywateli z Ukrainy

Lekarzom i lekarzom dentystom przybyłym do Polski z terenów Ukrainy wprowadzono możliwość łatwiejszego i szybszego uzyskania prawa wykonywania zawodu. Podkreślić trzeba jednak, że jest to prawo ograniczone czasowo, do 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia się wojny w ich kraju (tj. od 24.02.2022). Wprowadzone ułatwienia polegają na zwolnieniu ze znajomości języka polskiego, lekarze nie muszą się legitymować trzyletnim doświadczeniem jako specjaliści. Jedyną powinnością jest wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie zgody na wykonywanie zawodu. Do takiego wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające: kwalifikacje zawodowe, stan zdrowia pozwalający na pracę, pełną zdolność do czynności prawnych oraz wykazać się nienaganną postawą etyczną i niekaralnością zawodową.

Po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Zdrowia, Okręgowa Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski oraz wpisuje na listę członków Izby Lekarskiej. Czas rozpatrywania wniosków wynosi od 2 do 4 tygodni. W sytuacji, gdy Izba Lekarska odmówi danemu obywatelowi Ukrainy nadania warunkowego prawa wykonywania zawodu, Minister Zdrowia mocą swojej decyzji może zezwolić szpitalowi na zatrudnienie cudzoziemca.

Zobacz też: Jak znaleźć ukraińskojęzycznego lekarza w Polsce?

Zdecydowana liberalizacja przepisów, dopuszczająca obcokrajowców do zawodu lekarza, budzi wiele kontrowersji, szczególnie w zakresie braku konieczności posługiwania się językiem polskim. Jednak jest to szansa dla wielu lekarzy oraz dentystów, aby móc pracować w wyuczonym zawodzie, a nie podejmować pracy poniżej swoich kwalifikacji. Ponadto będą oni mieli lepszy kontakt z ukraińskimi obywatelami, wymagającymi opieki medycznej. Z drugiej strony zbyt słaba znajomość języka polskiego będzie barierą w wypełnianiu dokumentacji medycznej i wystawianiu recept, które muszą być wypisywane po polsku.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.