Jakie stypendia są dostępne dla Ukraińców studentów w Polsce w latach 2023-2024

Komentarze 0
Uczeń otrzymał stypendium w Polsce-PL

Ukraińscy kandydaci są zainteresowani studiowaniem w Polsce od wielu lat. A od początku inwazji na pełną skalę liczba ukraińskich studentów w Polsce wzrosła. Ponadto pojawiły się programy stypendialne dla Ukraińców. Opowiemy o nich w naszym artykule.

Stypendium „Miesiąc w Polsce”

Centrum Meroszewskiego uruchomiło specjalny program stypendialny dla studentów zagranicznych „Miesiąc w Polsce”. Ten program dofinansowania ma na celu pomoc studentom z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Mołdawii, Białorusi i Rosji w prowadzeniu badań na małą skalę w Polsce.

Wysokość stypendium wynosi 6500 zł. Jest ono wypłacane raz w miesiącu. Aby ubiegać się o stypendium Miesiąc w Polsce, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy w języku polskim lub angielskim. Wypełniony formularz należy przesłać na adres stypendia@mieroszewski.pl. Na ten sam adres mailowy można również kierować pytania dotyczące programu.

Ważne! O stypendium mogą ubiegać się osoby, których tematyka badawcza związana jest z historią, sytuacją polityczną lub kulturą i dziedzictwem Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć na stronie internetowej.

Stypendium Jana Pawła II dla studentów z Ukrainy

Jana Pawła II dla studentów z Ukrainy przyjmowane są od 1 września do 10 października. Program jest otwarty dla studentów studiujących w Warszawie, ale niekoniecznie tam mieszkających. Kryteria aplikacyjne obejmują:

 • Wysoka średnia ocen: 4,0 dla uczniów i 3,5 dla studentów.
 • Studia w Warszawie.
 • Dochód w rodzinie nieprzekraczający 2500 zł miesięcznie na członka rodziny.

Dodatkowe warunki dla studentów: brak tytułu magistra i wiek nie wyższy niż 26 lat.

Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. Wysokość stypendium waha się od 500 do 1500 zł. Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy i wysłać go:

Więcej informacji o stypendium dostępnych jest na stronie internetowej.

Program stypendialny GFPS-Polska

GFPS-Polska oferuje stypendia dla studentów z Ukrainy. Aby ubiegać się o stypendium, należy spełnić następujące kryteria:

 1. Posiadać obywatelstwo ukraińskie.
 2. Być studentem jednego z ukraińskich lub polskich uniwersytetów w momencie składania wniosku.
 3. Mieć nie więcej niż 26 lat, jeśli jesteś studentem, lub nie więcej niż 30 lat, jeśli jesteś doktorantem.
 4. Posiadać certyfikat znajomości języka polskiego.
 5. Być zainteresowanym ideą europejską i nie być obojętnym na społeczeństwo obywatelskie.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Przede wszystkim stypendium zostanie przyznane osobom, które mają wysokie osiągnięcia akademickie w świecie akademickim (za udział w seminariach, konferencjach itp.). Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, ponieważ komunikacja z kolegami jest ważną częścią programu.

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • Aktualna biografia.
 • List motywacyjny w języku polskim i ukraińskim.
 • Krótki zarys przyszłego projektu badawczego (nie więcej niż jedna strona).
 • Potwierdzenie GPA z uniwersytetu.
 • Oficjalny dokument wskazujący poziom znajomości języka polskiego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres stypendia@gfps.pl do 10 października 2023 r. Jeśli zostaniesz wybrany do programu, możesz spodziewać się otrzymania

 • Miesięczne stypendium w wysokości 2250 PLN.
 • Możliwość studiowania przez semestr na jednym z uniwersytetów w Polsce i wsparcie podczas procesu rekrutacji.
 • Stała pomoc ze strony GFPS-Polska.
 • Bezpłatny udział w dwóch seminariach naukowych i kulturalnych.

Więcej informacji na temat programu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej.

Program stypendialny START dla młodych naukowców

Polska wspiera młodych naukowców. Dlatego osoby, które mają osiągnięcia w nauce, mogą ubiegać się o stypendium START. Aby to zrobić, należy spełnić następujące kryteria:

 • Mieć nie więcej niż 30 lat.
 • Być doktorantem na polskiej uczelni lub wykonywać pracę B+R w Polsce (praca musi być związana z badaniami naukowymi).
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe.

Zobacz też: Studia w USA dla Ukraińców za darmo w 2023 roku: aktualne programy edukacyjne

Wysokość stypendium wynosi ponad 30 tysięcy złotych, a co roku kwota grantu wzrasta. Pieniądze te można wydać w dowolny sposób. Ważne! W programie START można wziąć udział tylko raz. Wniosek o uczestnictwo należy złożyć na uczelni, na której się studiuje lub w instytucji, w której prowadzi się badania naukowe. Obecnie prowadzimy rekrutację stypendystów na rok 2024. Można więc aplikować do 3 listopada 2023 roku. Lista stypendystów zostanie ogłoszona w drugim kwartale 2024 roku.

Jeśli studiujesz na uniwersytecie, wniosek musi zostać podpisany przez rektora. Jeśli prowadzisz badania naukowe, wniosek musi podpisać Twój promotor. Więcej informacji o programie stypendialnym i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej.

Stypendium socjalne dla studentów w roku akademickim 2023/24

Stypendium socjalne na polskiej uczelni przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne mogą otrzymać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Aby je otrzymać, miesięczny dochód studenta nie może przekraczać 1294,4 zł netto na osobę w rodzinie (stan na 2023 r.).

Aby ubiegać się o stypendium socjalne, należy skontaktować się z administracją uczelni. Przy rozpatrywaniu wniosku członkowie komisji będą zwracać uwagę na dochody studenta i członków jego rodziny. Jeśli student prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, zwrócą uwagę na następujące kwestie:

 • Wiek studenta nie może przekraczać 26 lat.
 • Obecność małżeństwa.
 • Czy uczeń osiągnął pełnoletność.
 • Czy student ma na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 26 lat lub dzieci niepełnosprawne.
 • Czy student ma stałe źródło dochodu.

Jeśli kandydat spełnia przynajmniej jedno z tych kryteriów, może liczyć na stypendium socjalne od uczelni. Stypendium będzie wypłacane przez jeden rok akademicki. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie przez każdą uczelnię, ale waha się od 480 do 1100 zł netto.

Stypendium dla studentów niepełnosprawnych

Jeśli student jest niepełnosprawny, może kwalifikować się do stypendium dla osób niepełnosprawnych. Studenci, którzy posiadają jeden z tych dokumentów, mogą się o nie ubiegać:

 1. Dokument dotyczący niepełnosprawności.
 2. Dokument dotyczący stopnia niepełnosprawności.
 3. Dokument dotyczący rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

O stypendium należy ubiegać się raz w roku, na początku nowego roku akademickiego. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie przez uczelnię, ale zazwyczaj wynosi kilkaset złotych miesięcznie. Dochód studenta nie ma znaczenia. Komisja decydująca o przyznaniu stypendium bierze pod uwagę tylko te dokumenty, które potwierdzają niepełnosprawność.

Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie edukacji i nauki

Jeśli masz wysokie wyniki w nauce, możesz ubiegać się o stypendium badawcze. W końcu ma ono na celu wspieranie uzdolnionych studentów i motywowanie ich do dalszych osiągnięć akademickich. Aby otrzymać stypendium naukowe w Polsce, należy spełnić następujące kryteria:

 • Mieć wysoką średnią ocen.
 • Udział w seminariach i konferencjach.
 • Mieć jasno określone plany badawcze.

Czasami, w zależności od programu stypendialnego, mogą być one również brane pod uwagę:

 • Dochód w rodzinie ucznia.
 • Wolontariat studencki.
 • Działalność społeczna kandydata.
 • Wiek ucznia.
 • Stopień wykształcenia studenta.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające średnią ocen, osiągnięcia akademickie i udział w konferencjach. Warto również zauważyć, że istnieją stypendia dla dzieci w wieku szkolnym.

Stypendium jest wypłacane przez jeden rok akademicki. Wysokość stypendium zależy od instytucji edukacyjnej i programu stypendialnego. Terminy składania wniosków są ustalane oddzielnie przez każdą uczelnię lub szkołę.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce

Innym stypendium przyznawanym za osiągnięcia naukowe lub sportowe jest stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa. Kryteria wyboru są jednak bardzo surowe, gdyż stypendium to może otrzymać jedynie 840 studentów z całej Polski. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości nie większej niż 17 tys. zł. O stypendium można ubiegać się przez:

 1. Studenci z wybitnymi osiągnięciami w nauce.
 2. Uczniowie z wybitnymi osiągnięciami w sporcie.
 3. Studenci z wybitnymi osiągnięciami w działalności artystycznej związanej z kierunkiem studiów.

Warto jednak zauważyć, że NIE mogą oni ubiegać się o to stypendium:

 1. Studenci z tytułem magistra inżyniera lub w podobnej dziedzinie.
 2. Studenci, którzy ponownie rozpoczęli studia licencjackie w dziedzinie inżynierii lub podobnej dziedzinie.
 3. Studenci, których plan studiów jest dłuższy niż 12 semestrów.

Wniosek w imieniu studenta może złożyć wyłącznie rektor uczelni. W 2023 roku konieczne jest podanie osiągnięć, które zostały dokonane przed 30 września tego roku. Wniosek można składać od 1 do 25 października 2023 roku. Aby to zrobić, należy skorzystać z tej strony internetowej.

Jednorazowe stypendium Zapomoga

Jeśli student nagle znajdzie się w trudnej sytuacji, może ubiegać się o jednorazowe stypendium Zapomoga. Takie stypendium można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku i z różnych powodów. Można na nie liczyć na przykład w następujących przypadkach:

 1. Śmierć członka rodziny.
 2. Utrata opieki medycznej, takiej jak dodatkowe fundusze na okulary korekcyjne lub sprzęt rehabilitacyjny.
 3. Utrata stabilnego i głównego źródła dochodu (dotyczy studenta i członków jego rodziny, jeśli student jest na ich utrzymaniu).
 4. Szkody spowodowane pożarem, klęską żywiołową lub inną katastrofą.
 5. Poważna choroba ucznia lub członka jego rodziny.
 6. Nagła potrzeba opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wniosek o Zapomogę można składać przez cały rok akademicki, również w wakacje. Składa się go przez portal USOSweb, który jest tworzony osobno dla każdej uczelni. Maksymalna kwota zapomogi wynosi 5500 zł.

Gdzie znaleźć programy stypendialne w Polsce?

Warto zauważyć, że w Polsce istnieją nie tylko powyższe programy stypendialne. Większość uczelni ma własne programy wsparcia finansowego dla swoich studentów. W związku z tym należy znaleźć te informacje na stronie internetowej swojej uczelni.

Aktualne informacje na temat programów stypendialnych w Polsce można również znaleźć na stronie Moje stypendium. Można tam znaleźć zarówno stypendia ogólnopolskie, jak i programy dla konkretnych miast lub regionów.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *