Jak Ukrainiec może otrzymać Kartę Polaka?

Yana Zakharchuk
27 czerwca 2023
Komentarze 0
Rozszerzenie karty Polaka Source: zwrot.cz

Karta Polaka nie jest polskim obywatelstwem, ale jest ważnym dokumentem dla cudzoziemców potwierdzającym ich polskie pochodzenie i przynależność do narodu polskiego. Dowiedz się, jak uzyskać Kartę Polaka, gdzie się o nią ubiegać i jakie korzyści przysługują jej posiadaczowi.

Czym jest Karta Polaka?

Ustawa o Karcie Polaka została przyjęta w dniu 7 września 2007 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi, że dokument ten może zostać wydany osobie, która zadeklaruje swoją przynależność do narodu polskiego. Zgodnie ze zmianami opublikowanymi 15 lipca 2022 r. przez Radę Ministrów RP, procedura uzyskania Karty Polaka przez Ukraińców została znacznie uproszczona. Od teraz każdy Ukrainiec, który spełnia kryteria przynależności do narodu polskiego, może uzyskać Kartę Polaka bez opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wcześniej uzyskanie karty było możliwe tylko na Ukrainie za pośrednictwem odpowiednich konsulatów zgodnie z podziałem terytorialnym. Należy pamiętać, że Karta Polaka nie jest polskim obywatelstwem, ale zapewnia istotne korzyści jej posiadaczowi:

 • możliwość bezpłatnego uzyskania wizy długoterminowej w urzędach konsularnych;
 • zwolnienie z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i przygotowanie dokumentacji do uzyskania obywatelstwa polskiego;
 • nie trzeba mieć pozwolenia na pracę;
 • 37% zniżki na bilety podczas korzystania z transportu kolejowego (należy pamiętać, że jest ona dostępna tylko dla pociągów Intercity);
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w ramach procedury uproszczonej;
 • bezpłatnego kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego;
 • posiadacz Karty Polaka ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • Muzea publiczne są bezpłatne w celu poznania polskiej kultury;
 • możliwość udzielenia pomocy finansowej na zamieszkanie w Polsce na okres do 9 miesięcy, pod warunkiem złożenia dokumentów na pobyt stały.

O Kartę Polaka mogą ubiegać się osoby, których co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, co zostanie zaznaczone w odpowiednich dokumentach (akt urodzenia, akt archiwalny, świadectwo szkolne itp.). O Kartę Polaka mogą ubiegać się również osoby, które przedstawią zaświadczenie z organizacji polonijnej potwierdzające aktywny udział w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu ostatnich trzech lat.

Jakie dokumenty muszę przygotować, aby otrzymać Kartę Polaka?

Aby złożyć wniosek do województwa, należy posiadać następujące dokumenty:

 1. Formularz wniosku (Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka), który należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami załączonymi do wniosku.
 2. Zdjęcia (2 szt.) z ostatnich sześciu miesięcy w formacie 3,5 na 4,5.
 3. Oryginały i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do narodu polskiego.
 4. Oryginał i kopia dokumentów tożsamości (paszport obywatela Ukrainy i paszport zagraniczny).

Zapraszamy na nasz Telegram t.me/ukrainianinpolandpl, nasz fanpoage na facebooku facebook.com/ukrainianinpolandpl, a także do zaobserwowania nas na instagramie instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jak uzyskać lub przedłużyć Kartę Polaka podczas pobytu w Polsce?

Aby korzystać z przywilejów posiadacza Karty Polaka, należy:

 • złożyć wniosek do wojewody w miejscu zamieszkania w Polsce w celu umówienia się na wizytę w województwie;
 • wypełnić wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;
 • dołączyć do wniosku uwierzytelnione kopie dokumentów, na podstawie których osoba ubiega się o Kartę (należy pamiętać, że podczas rozmowy z wojewodą wymagane będą oryginały dokumentów);
 • stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną w województwie i dostarczyć wszystkie wyżej wymienione dokumenty.

Podczas rozmowy należy zaznaczyć, że będzie ona prowadzona wyłącznie w języku polskim, gdyż osoba ubiegająca się o Kartę Polaka musi wykazać się znajomością języka polskiego, przynajmniej na poziomie podstawowym. Ponadto podczas rozmowy wojewoda sprawdzi poziom znajomości historii Polski, począwszy od plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski, aż po współczesną historię kraju. Osoba musi znać tradycje Polaków, a także wyjaśnić, w jaki sposób są one realizowane w rodzinie, które święta są najważniejsze dla Polaków. Po przeprowadzeniu wywiadu wojewoda stwierdza, czy istnieją podstawy do wydania rozporządzenia o uznaniu Karty Polaka, a jeśli tak, przyjmuje dokumenty do rozpatrzenia.

Wydawanie Karty Polaka osobom niepełnoletnim

Dla małoletnich dzieci osoby ubiegającej się o Kartę Polaka dokument ten wydawany jest automatycznie po odebraniu Karty przez jednego z rodziców (za pisemną zgodą drugiego rodzica w obecności wojewody) na tych samych zasadach, ale bez testu wiedzy. Procedura wydania karty małoletniemu rozpoczyna się po odebraniu Karty Polaka przez jednego z rodziców. Wniosek można złożyć jednocześnie z wnioskiem rodzica. Jeśli małoletni ukończył 16 lat, Karta Polaka może zostać wydana wyłącznie za jego zgodą.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka?

Zazwyczaj województwo rozpatruje wniosek o przyznanie Karty Polaka w ciągu dwóch miesięcy. Po tym czasie osoba otrzymuje telefon w celu ustalenia terminu wizyty, aby osobiście (o ile to możliwe) odebrać od wojewody (lub osoby upoważnionej) decyzję i Kartę Polaka. Wydanie Karty Polaka jest bezpłatne.

Jakie dokumenty są wymagane do przedłużenia ważności Karty Polaka?

W przypadku tych obywateli, którzy posiadają już Kartę Polaka, której okres ważności dobiega końca, konieczne jest również złożenie do wojewody odpowiednio przygotowanego wniosku o jej wymianę, na sześć miesięcy przed upływem okresu ważności, wraz z załącznikami:

 • kopię paszportu;
 • kopia paszportu obywatela Ukrainy;
 • kopię dekretu i Mapę Polaka.

Zastępstwo odbywa się bez rozmowy z wojewodą.

Powody odmowy wydania Karty Polaka

Wojewoda może podjąć decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w następujących przypadkach:

 1. Niespełnienie warunków uzyskania karty.
 2. W toku postępowania wojewoda ustalił fakt przedłożenia sfałszowanych dokumentów.
 3. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyznanie Karty Polaka lub jej zstępni zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 z jedną z republik Związku Radzieckiego.
 4. Nabycie obywatelstwa polskiego lub stałego pobytu w Polsce.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Negatywne działania wnioskodawcy skierowane przeciwko niepodległości, suwerenności Polski lub naruszeniom praw człowieka.

Na jaki okres wydawana jest Karta Polaka?

Karta będzie ważna przez dziesięć lat od daty wydania (wskazanej na karcie). Po upływie tego okresu okres ważności zostanie przedłużony o kolejne dziesięć lat. Należy zaznaczyć, że wniosek można złożyć nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu. Karta Polaka wydana osobie małoletniej jest ważna przez okres dziesięciu lat od dnia jej wydania, nie dłużej jednak niż rok od dnia uzyskania pełnoletności. Osoba, która w chwili wydania Karty Polaka ukończyła 65 lat, otrzymuje dokument na czas nieokreślony. Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego lub uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

Kiedy można odebrać Kartę Polaka?

Wojewoda może cofnąć wydaną kartę z następujących powodów:

 • w przypadku niewłaściwego zachowania właściciela wobec narodu polskiego i państwa;
 • osoba przedłożyła dokumenty zawierające nieprawdziwe dane lub informacje;
 • fałszowanie dostarczonych dokumentów;
 • osoba uzyskała obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce;
 • działania skarżącego szkodzą interesom Polski;
 • przy wydawaniu nowej karty, jeśli dane posiadacza karty ulegną zmianie;
 • jeżeli cudzoziemiec odmówi uzyskania Karty Polaka.

W przypadku wydania decyzji o cofnięciu karty, jej posiadacz jest zobowiązany do jej zwrotu wojewodzie lub konsulowi, który ją wydał. Od decyzji o odmowie wydania Karty Polaka przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu poprzez złożenie pisemnego wniosku do Rady do Spraw Polaków za Granicą.

Gdzie złożyć wniosek o Kartę Polaka w miejscu zamieszkania w Polsce?

Urząd w województwie mazowieckim (Warszawa)

Urząd w województwie dolnośląskim (Wrocław)

Urząd w województwie kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz)

Urząd w województwie małopolskim (Kraków)

Samorząd w województwie pomorskim (Gdańsk)

Samorząd w województwie łódzkim (Łódź)

Urząd w województwie wielkopolskim (Poznań)

Samorząd w województwie lubelskim (Lublin)

Urząd w województwie podlaskim (Białystok)

Urząd w województwie śląskim (Katowice)

Samorząd w województwie świętokrzyskim (Kielce)

Urząd w województwie zachodniopomorskim (Szczecin)

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *