Stypendia szkolne i pomoc finansowa na studia w Polsce w 2023-2024 r.

Komentarze 0
Uczeń otrzymuje stypendium szkolne_PL

Ukraińscy studenci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji, mogą kwalifikować się do otrzymania socjalnych świadczeń finansowych: stypendiów szkolnych i/lub zasiłków szkolnych. Pomoc finansowa jest przeznaczona dla rodzin o niskich dochodach i ma na celu pomóc rodzicom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb uczniów, które mogą pojawić się w trakcie nauki. Aby otrzymać stypendium, należy złożyć wniosek do 15 września. Dowiedz się, jak przebiega proces przyznawania stypendium, jakie warunki należy spełnić i jakie dokumenty przygotować!

Czym jest stypendium szkolne w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem, każdy uczeń polskiej szkoły, który spełnia określone wymagania, jest uprawniony do otrzymania pomocy finansowej z budżetu państwa lub budżetu lokalnego. Stypendia szkolne przyznawane są przez gminę kosztem środków z rezerwy celowej przeznaczonej przez państwo na potrzeby socjalne.

Stypendia szkolne mogą być przyznawane w następujących formach:

 • pełne lub częściowe pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych zarówno w szkole, jak i poza nią;
 • wsparcie rzeczowe, takie jak zakup materiałów edukacyjnych lub przyborów szkolnych dla ucznia.

Najczęściej stypendia szkolne oferowane są jako pełne lub częściowe pokrycie kosztów zajęć z języka obcego, plastyki, muzyki czy zajęć sportowych. Środki te mogą również pokryć koszty wycieczek szkolnych, koszty zakupu podręczników, podręczników, map, globusów i oprogramowania komputerowego. W razie potrzeby pieniądze ze stypendium mogą być przeznaczone na zwrot kosztów stroju sportowego (zazwyczaj kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć 30% kwoty stypendium), kosztów transportu, wyżywienia itp.

Decyzja o tym, w jaki sposób pomoc socjalna będzie udzielana studentom, jakie będą formy stypendiów i jak będzie wyglądała procedura uzyskiwania stypendiów, należy do konkretnych gmin, w których znajduje się dana instytucja edukacyjna.

Kto może otrzymać stypendium szkolne w Polsce?

Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, którego rodzina jest sklasyfikowana jako rodzina o niskich dochodach. Co do zasady, rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, jeśli u dorosłych członków rodziny występują takie czynniki «obciążające» jak:

 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • poważna (długotrwała) choroba;
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Sytuacja finansowa rodziny może być również spowodowana wielodzietnością rodziny, nieobecnością jednego z rodziców lub innymi przypadkowymi okolicznościami.

Uczniowie państwowych i niepaństwowych szkół dla młodzieży i dorosłych, w tym studenci szkół wyższych, mogą ubiegać się o stypendium szkolne do czasu ukończenia obowiązkowej edukacji, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Wcześniej pisaliśmy o stypendiach, na które mogą liczyć ukraińscy studenci.

Aby uczeń mógł otrzymać stypendium szkolne, miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie nie może przekraczać 600 zł netto.

Zgodnie ze specustawą, obywatele Ukrainy posiadający PESEL UKR również mogą ubiegać się o stypendium szkolne, choć jak pokazuje praktyka, wszystko zależy od możliwości finansowych danej gminy.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne w Polsce?

Uczniowie należący do poniższych kategorii nie mogą otrzymać stypendium szkolnego w Polsce:

 • nie zamieszkują na terenie gminy, w której ubiegają się o stypendium;
 • otrzymują edukację przedszkolną lub uczą się w klasie zerowej (odbywają roczny staż w przedszkolu przy szkole podstawowej);
 • otrzymywać inne stypendia z funduszy państwowych lub miejskich.

Jedynym wyjątkiem od ostatniego punktu jest sytuacja, w której łączna kwota stypendiów otrzymywanych przez studenta nie przekracza 20-krotności kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 do 18 lat (łącznie w danym roku akademickim).

Ile wynosi stypendium szkolne?

Wysokość stypendium szkolnego zależy od sytuacji materialnej gospodarstwa domowego ucznia. W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco:

 • do 120% zasiłku rodzinnego, jeżeli miesięczny dochód na 1 osobę przekracza 70% kryterium dochodowego;
 • o miesięcznym dochodzie na 1 osobę powyżej 40% do 70% kryterium dochodowego – do 160% zasiłku rodzinnego;
 • o miesięcznym dochodzie na osobę niższym niż 40% kryterium dochodowego – 200% zasiłku rodzinnego.

Zobacz też: Ukraińcy w Polsce mogą zdobyć niezbędne rzeczy dzięki serwisowi Lalafo

W ujęciu pieniężnym będzie to wyglądało następująco: stypendium dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 50% kryterium dochodowego (300 zł), w 2023 r. wyniesie 176 zł miesięcznie. Natomiast stypendium dla ucznia, w którego rodzinie dochód na osobę przekracza 300 zł, a nie przekracza 600 zł, wyniesie 106 zł miesięcznie.

Kiedy mogę ubiegać się o stypendium szkolne w Polsce?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od września do grudnia 2023 r. przyjmowane są od 1 września. Termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych upływa 15 września bieżącego roku, w niektórych gminach dla słuchaczy kolegiów – do 17 października. W niektórych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w ważnych okolicznościach – wniosek można złożyć po wskazanej dacie.

Jakie dokumenty są wymagane do ubiegania się o stypendium szkolne?

Aby otrzymać stypendium należy przygotować wniosek (formularz dostępny jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przykładowy wniosek można znaleźć tutaj), a także dodatkowy pakiet dokumentów:

 • paszport jednego z rodziców lub opiekuna;
 • dokumenty dziecka;
 • dowód pokrewieństwa lub opieki;
 • dokumenty potwierdzające, że dziecko uczy się w polskiej szkole lub uczelni;

Dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, bezrobocie itp. oraz trudną sytuację materialną rodziny. Mogą to być odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach otrzymane przez członków gospodarstwa domowego od sierpnia (miesiąc przed złożeniem wniosku):

 • w przypadku pracowników – zaświadczenie od pracodawcy;
 • W przypadku osób, które zostały zwolnione, zaświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy;
 • W przypadku przedsiębiorców, zaświadczenie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy oraz dowód odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne;
 • W przypadku emerytów decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury;
 • w przypadku osób otrzymujących alimenty – kopię orzeczenia sądu w sprawie przyznania alimentów lub dowód płatności.

Należy pamiętać, że pakiet dokumentów wymaganych od Ukraińców może się różnić w poszczególnych gminach. Wniosek musi być złożony przez rodzica lub opiekuna niepełnoletniego ucznia. Jeśli uczeń jest pełnoletni, może również ubiegać się o stypendium szkolne.

W jaki sposób zwracane są wydatki w ramach stypendium szkolnego?

Co do zasady, stypendia szkolne wypłacane są jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie określonych dokumentów potwierdzających. Dokumenty potwierdzające wydatki edukacyjne mogą obejmować:

 • zarejestrowanych kont;
 • spersonalizowane faktury;
 • inne spersonalizowane paragony.

Faktury i rachunki wystawione w okresie, na który przyznano celową pomoc finansową, podlegają zwrotowi do wysokości przyznanego stypendium.

Należy pamiętać, że składane dokumenty rozliczeniowe muszą zawierać nazwę wystawcy, numer i datę sprzedaży (musi się ona mieścić w terminie określonym w decyzji o przyznaniu stypendium), imię i nazwisko opiekuna małoletniego ucznia, a także pełną nazwę towaru, który ma zostać zrefundowany. Ważne jest, aby towary, które zamierzasz zrefundować kosztem stypendium, miały wyraźny charakter edukacyjny. Na przykład, jeśli kupujesz buty lub torbę do szkoły, ważne jest, aby nazwa produktu lub paragon stwierdzały, że jest to para butów szkolnych lub plecak szkolny. Jeśli nazwa lub opis produktu tego nie precyzuje, charakter zakupu może zostać potwierdzony przez sprzedawcę pieczątką, opisem i czytelnym podpisem.

Stypendia szkolne wypłacane są na podstawie listy wypłat w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Czym jest pomoc szkolna (Zasiłek szkolny) w Polsce?

Zasiłek szkolny jest również formą pomocy socjalnej. Zasiłek szkolny przeznaczony jest dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu np. nieprzewidzianych okoliczności:

 • z powodu śmierci jednego z rodziców;
 • z powodu klęski żywiołowej;
 • z powodu nagłej choroby ucznia lub członków jego rodziny.

Podobnie jak stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny może być przyznawany w formie rzeczowej lub pieniężnej na pokrycie kosztów nauki. W odróżnieniu jednak od stypendium, które jest długoterminowe i regularne, zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo lub kilka razy w ciągu roku. Nie wyklucza on stypendiów i może być wypłacany jako dodatek do pomocy stypendialnej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z odpowiednimi dokumentami może być złożony w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego w Zasiłku szkolnym.

W tym przypadku łączna kwota wypłat na ucznia jest wyższa o 20% od kwoty stypendium szkolnego. Nie może ona jednak przekroczyć 200% kwoty zasiłku rodzinnego, czyli nie może być wyższa niż 620 zł.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *