Zasiłek rodzinny dla Ukraińców w 2023 roku: co to jest i jak go uzyskać?

Sofiia Verhulesovа
Dzieci, Polska, Pomoc finansowa | 19 października 2023
Komentarze 2
Rodzice, którzy otrzymali pomoc Zasiłek rodzinny-PL Source: Vista Create

Rodzice o niskich dochodach mieszkający w Polsce mają możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego od rządu. Więcej informacji na temat wysokości tej pomocy, wymogów kwalifikacyjnych i kryteriów ubiegania się o rekompensatę można znaleźć w naszej publikacji.

Pomoc finansowa w Polsce Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem okresowym, przysługującym od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, przeznaczonym na częściowe pokrycie kosztów wychowania dziecka. Warto zaznaczyć, że nie ma on nic wspólnego ze świadczeniem wychowawczym w ramach programu 500+, które wkrótce ma wzrosnąć do 800 zł.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje od miesiąca, w którym złożono należycie wypełnione dokumenty o zasiłek rodzinny. Jednocześnie cudzoziemcy, w tym Ukraińcy, są również uprawnieni do tego świadczenia.

Komu i na jakich zasadach wypłacany jest Zasiłek rodzinny?

Możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w Polsce:

 • rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w wieku poniżej 18 lat;
 • rodzic lub opiekun dziecka w wieku poniżej 21 lat, jeśli nadal uczy się ono w szkole (ale nie na uniwersytecie!);
 • rodzice lub opiekun prawny (faktyczny) dziecka, tj. osoba, która jest bezpośrednio zaangażowana w opiekę nad dzieckiem i posiada orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub przysposobieniu dziecka;
 • rodzic osoby w wieku poniżej 24 lat, która uczy się w szkole lub na uczelni wyższej w tym samym wieku i posiada orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • osoba poniżej 24 roku życia, która kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub orzeczenia sądu (ugody sądowej) o obowiązku alimentacyjnym.

Tym kategoriom osób świadczenie przysługuje pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł (lub 764 zł w przypadku niepełnosprawności dziecka). Pod uwagę brany jest średni miesięczny dochód rodziny osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli jednak dochód przekroczy określoną kwotę, wypłata zostanie pomniejszona o kwotę, o którą został przekroczony próg (złotówka za złotówkę). Przykładowo, jeśli po złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny zacząłeś więcej zarabiać i Twój dochód na osobę osiągnął 694 zł, czyli przekroczył próg o 20 zł, to zamiast standardowej wypłaty 100 zł otrzymasz 80 zł. Jednocześnie, jeśli po przekroczeniu progu kwota zasiłku będzie niższa niż 20 zł, wyrównanie nie zostanie wypłacone.

Ważne! Od zasiłku rodzinnego nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Kto nie kwalifikuje się do pomocy finansowej w Polsce Zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli

 • dziecko lub uczeń pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko przebywa w placówce opieki całodobowej
 • dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej
 • uczeń przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe wsparcie
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko i nie otrzymał alimentów od drugiego rodzica

Ta ostatnia zasada nie ma jednak zastosowania w przypadkach, gdy:

 1. rodzice lub jedno z rodziców zmarło
 2. ojciec dziecka jest nieznany
 3. sąd zobowiązuje jednego z rodziców do ponoszenia wszystkich kosztów wychowania dziecka, a drugi rodzic nie ma obowiązku płacenia alimentów na dziecko
 4. członek rodziny otrzymuje zasiłek rodzinny na dziecko za granicą
 5. dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obojga rodziców (na mocy orzeczenia sądu)

Do zasiłku rodzinnego uprawnieni są również obywatele innych państw legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukraińcy posiadający status PESEL UKR. W przypadku statusu UKR pod uwagę będą brane dochody tylko tych osób, które przebywają w Polsce. Wszystkie inne wymagania dotyczące zasiłku rodzinnego dla uchodźców są identyczne ze standardowymi. Przeczytaj o nich w dalszej części artykułu.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny w 2023 roku?

W 2013 r. miesięczne świadczenie Zasiłek rodzinny wynosi:

 • dla dziecka do lat 5 – 95 zł;
 • dla dziecka w wieku od 5 do 18 lat – 124 zł;
 • na dziecko w wieku od 18 do 24 lat – 135 zł (tylko w przypadku śmierci rodziców lub gdy rodzice nie uczestniczą w wychowaniu dziecka, ale płacą alimenty).

Oprócz zasiłku rodzinnego, pod pewnymi warunkami można otrzymać inne różne świadczenia na dzieci:

Zobacz też: Ukraińcy w Polsce mogą zdobyć niezbędne rzeczy dzięki serwisowi Lalafo

 • poród (1000 zł jednorazowo)
 • samotne wychowywanie dziecka (193 zł na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)
 • wychowanie w rodzinie wielodzietnej (95 zł)
 • opieka nad dzieckiem w okresie urlopu macierzyńskiego (400 zł)
 • rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (90 zł dla dziecka do 5 roku życia, 110 zł dla dziecka w wieku od 5 do 24 lat)
 • Kształcenie dziecka w szkole innej niż miejsce zamieszkania
 • na początku roku szkolnego (100 zł jednorazowo)

Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Polsce?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy w miejscu zamieszkania. Można również złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Od 1 lipca wnioski o pomoc są przyjmowane drogą elektroniczną za pośrednictwem następujących usług:

 • portal informacyjno-usługowy emp@tia;
 • elektroniczna platforma usług administracji publicznej epuap;
 • Platforma usług elektronicznych PUE ZUS;
 • systemy informacyjne i komunikacyjne banków.

Od 1 sierpnia dokumenty będą przyjmowane w formie papierowej w lokalnym centrum świadczeń socjalnych. Wniosek i dokumenty można składać osobiście lub pocztą (datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego).

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania Zasiłku rodzinnego?

Aby wniosek został rozpatrzony, należy dostarczyć standardowy zestaw dokumentów:

 • główny wniosek o wypłatę (formularz można odebrać w lokalnym centrum świadczeń socjalnych lub skorzystać z formularza online);
 • oświadczenie o sposobie wypłaty świadczenia;
 • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeśli nie został wydany w Polsce, należy dostarczyć również tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia dziecka) + kserokopia;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeśli dziecko ukończyło 18 lat);
 • zaświadczenie o studiowaniu w instytucji szkolnictwa wyższego (jeśli dziecko poniżej 24 roku życia posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

Możesz być również zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów dotyczących alimentów, opieki i innych zaświadczeń potwierdzających Twoje uprawnienia do zasiłku rodzinnego, w zależności od podstawy, na jakiej chcesz otrzymywać płatności.

Ponadto w przypadku osób, które nie posiadają zezwolenia na pobyt stały w Polsce, może być wymagany dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Może to być np. umowa najmu lub oświadczenie wynajmującego wraz z kserokopią dowodu osobistego wynajmującego.

Komentarze 2
Polecane
Najnowsze
Popularne

2 odpowiedzi na “Zasiłek rodzinny dla Ukraińców w 2023 roku: co to jest i jak go uzyskać?”

 1. Marcin z Radomia pisze:

  Tymczasem polskie domy dziecka żebrzą o leżaki, o odzież i inne niezbędne rzeczy dla skrzywdzonych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *