Zezwolenie na pobyt w Polsce dla Ukraińców w 2024 roku

Irina Turaieva
Polska | 2 marca 2024
Komentarze 0
Polska karta pobytu

Karta pobytu jest jednym z oficjalnych sposobów, w jaki cudzoziemcy, w tym Ukraińcy, mogą zalegalizować swój pobyt w Polsce poza statusem tymczasowym, który został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Powiemy Ci, w jaki sposób uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o kartę pobytu w Polsce, a także zaproponujemy obejrzenie instrukcji wideo krok po kroku, jak wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty, aby uzyskać zezwolenie na pobyt.

Czym jest karta pobytu w Polsce?

Karta pobytu to dokument wydawany przez polskie władze, który potwierdza tożsamość posiadacza podczas jego pobytu w Polsce. Jest to zezwolenie na pobyt czasowy lub stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwia migrantowi wielokrotne przekraczanie granicy bez dodatkowej wizy i korzystanie z większości podstawowych praw obywatelskich.

Zewnętrznie, pobita karta jest zwykłą plastikową kartą, podobną do karty bankowej, która zawiera podstawowe informacje o jej właścicielu, w tym:

 • dane osobowe i biometryczne;
 • czarno-białe zdjęcie;
 • adres zameldowania;
 • Numer PESEL a dostęp do rynku pracy.

W karcie wskazuje się również organ, który wydał dokument, okres jego ważności oraz podstawę pobytu cudzoziemca w Polsce. To właśnie podstawa pobytu określa rodzaj karty.

Rodzaje kart pobytu w Polsce

W zależności od statusu, w jakim cudzoziemiec przebywa na terytorium państwa polskiego, istnieją trzy rodzaje kart.

Karta pobytu (karta czasowego pobytu)

Karta pobytu wydawana jest na okres 1-3 lat. Uprawnia ona do legalnego pobytu przez cały okres ważności i może być przedłużana nieograniczoną liczbę razy. Procedurę wydawania karty reguluje rozdział V ustawy o cudzoziemcach.

Karta stałego pobytu (karta stałego pobytu)

Karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat i może być przedłużana. Karta stałego pobytu wydawana jest po zdaniu specjalnego egzaminu na kartę stałego pobytu z języka polskiego i potwierdza prawo cudzoziemca do stałego pobytu w kraju, a także zbliża go do praw obywateli polskich. Regulacje dotyczące wydawania tej karty znajdują się w rozdziale VI ustawy o cudzoziemcach.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (karta rezydenta UE)

Zasadniczo karta pobytu UE jest kartą stałego pobytu dla mieszkańców UE. Karta rezydenta UE jest wydawana na czas nieokreślony i podlega przepisom rozdziału 2, sekcji VI ustawy o cudzoziemcach.

Jakie możliwości i korzyści daje karta Pobytu?

Uzyskanie zezwolenia na pobyt otwiera Ukraińcom wiele drzwi i możliwości, które znacznie ułatwiają ich pobyt i integrację z polskim społeczeństwem. Do głównych zalet dokumentu należą:

 1. Eliminuje ona konieczność ciągłego odnawiania wizy, pozwalając bez przeszkód mieszkać w Polsce w okresie ważności karty. Oznacza to również możliwość wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z kraju bez dodatkowych procedur biurokratycznych.
 2. Umożliwia podróżowanie między krajami strefy Schengen do 90 dni w ciągu każdych sześciu miesięcy bez wizy.
 3. Zapewnia więcej możliwości zakupu nieruchomości, otwiera drogę do uzyskania pożyczek, w tym kredytów hipotecznych i kredytów na samochód.
 4. Prawo do założenia własnej firmy w Polsce.
 5. Możliwość otwarcia wiz krajowych dla bliskich krewnych, co znacznie ułatwia proces łączenia rodzin.
 6. Dziecko urodzone w rodzinie, w której jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie lub posiada zezwolenie na pobyt, może uzyskać prawo stałego pobytu.
 7. Dla zagranicznych studentów karta pobytu otwiera dodatkowe możliwości studiowania i zatrudnienia. Pozwala ona na pracę bez dodatkowych pozwoleń na pracę przez cały okres studiów.

Standardowe wymogi uzyskania karty pobytu dla cudzoziemców

Jak wspomniano powyżej, każdy rodzaj karty ma swoją własną grupę docelową. Najbardziej dostępne do uzyskania jest zezwolenie na pobyt czasowy (Karta czasowego pobytu). Mogą się o nie ubiegać cudzoziemcy, którzy podjęli i odbywają studia na polskich uczelniach, prowadzą działalność gospodarczą lub naukową albo pracują w Polsce. Chodzi przede wszystkim o:

 • wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych specjalistów;
 • pracowników oddelegowanych przez pracodawcę do Polski;
 • pracowników sezonowych.

Migranci, którzy przybyli do Polski w celu połączenia rodziny, a także ofiary handlu ludźmi, również kwalifikują się do otrzymania karty czasowego pobytu.

Jeśli chodzi o kartę stałego pobytu, to przysługuje ona dzieciom cudzoziemców posiadających już taki dokument, dzieciom obywateli polskich, a także cudzoziemcom pozostającym w związku małżeńskim z Polakiem od co najmniej 3 lat i posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy. O zezwolenie na pobyt mogą ubiegać się również osoby posiadające Kartę Polaka, status uchodźcy lub mieszkające w kraju na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy od co najmniej 5 lat.

Karta pobytu dla ukraińskich uchodźców w 2024 r.

Od 1 kwietnia 2023 r. uchodźcy z Ukrainy, którzy wjechali do Polski w związku z wojną po 24 lutego 2022 r. i uzyskali status ochrony czasowej (PESEL UKR) w kraju, są również prawnie uprawnieni do ubiegania się o kartę pobytu. Jednak nie wszystkie osoby mają taką możliwość. Obecnie ta kategoria Ukraińców może ubiegać się o kartę pobytu tylko na następujących podstawach:

Jeśli chodzi o inne kategorie uchodźców, mogą oni nadal legalnie przebywać w Polsce do 30 czerwca 2024 r., zgodnie z najnowszymi zmianami w ustawie specjalnej. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób te kategorie uchodźców otrzymają pozwolenie na dalszy pobyt. Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla uchodźców z Ukrainy co najmniej do 4 marca 2025 roku.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby ubiegać się o kartę pobytu w 2024 r.?

W przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek, w celu wszczęcia procedury wydania karty pobytu, cudzoziemiec musi przede wszystkim złożyć wniosek do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim oraz komplet dokumentów.

Ogólny pakiet dokumentów do uzyskania zezwolenia na pobyt

Ogólny pakiet dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt zazwyczaj obejmuje:

 • formularz wniosku (dostępny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania lub do pobrania z rządowej strony internetowej, formularz zależy od rodzaju wnioskowanej karty);
 • cztery fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • oryginał i kopie paszportu;
 • dokument potwierdzający podstawę do uzyskania karty (np. zaświadczenie z placówki oświatowej, akt małżeństwa z obywatelem polskim lub Karta Polaka, PESEL UKR dla uchodźców z Ukrainy);
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie (w celu wydania karty czasowego pobytu);
 • dokumenty potwierdzające wypłacalność (zaświadczenie z banku, urzędu skarbowego lub zakładu pracy);
 • umowa najmu mieszkania i zezwolenie na pobyt;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (440 zł za kartę czasowego pobytu, 640 zł za kartę stałego pobytu).

Kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy w dwóch egzemplarzach. Wszelkie poprawki w formularzu zgłoszeniowym są zabronione. Formularz musi być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami i wyłącznie w języku polskim. Każda komórka musi zawierać tylko jeden znak (literę, cyfrę itp.), a wybrana odpowiedź na pytania jest oznaczona znakiem X. Płeć kandydata jest oznaczona pojedynczą literą „M” (dla mężczyzn) lub „K” (dla kobiet). Ponadto podpis kandydata nie może wykraczać poza granice przydzielonego kwadratu.

Obowiązkowy pakiet zawiera również dane biometryczne. Wnioskodawca jest zwykle wzywany osobno w celu pobrania odcisków palców. W przypadku Ukraińców, którzy wydali PESEL UKR, rozważana jest możliwość wykorzystania danych biometrycznych, które zostały pobrane podczas wydawania numeru podatkowego.

Dokumenty do uzyskania karty pobytu na podstawie pracy i działalności gospodarczej

W przypadku osób, które ubiegają się o kartę pobytu na podstawie pracy, konieczne jest również jej dostarczenie:

 • umowę o pracę oraz dowód opłacenia składek ZUS,
 • Polisa ubezpieczeniowa jest również dowodem na posiadanie dochodu niezbędnego do pobytu w Polsce.

Aby ubiegać się o kartę pobytu na podstawie działalności gospodarczej, wnioskodawca musi udowodnić stabilność i rentowność swojej firmy, przedkładając następujące dokumenty:

Pamiętaj, że jeśli posiadałeś już kartę pobytu wydaną na podstawie umowy o pracę, w przypadku zmiany rodzaju działalności musisz powiadomić o tym wojewodę i złożyć nowy wniosek ze zmienioną podstawą uzyskania zezwolenia na pobyt.

Dokumenty do uzyskania karty pobytu na podstawie wykształcenia

Oprócz ogólnego pakietu dokumentów, osoby zamierzające ubiegać się o Niebieską Kartę muszą również przedłożyć następujące dokumenty:

 • wykształcenie wyższe lub doświadczenie zawodowe potwierdzające 5 lat doświadczenia w branży,
 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia,
 • potwierdzenie kwalifikacji,
 • umowa o pracę (na co najmniej 1 rok).

Dokumenty do uzyskania karty pobytu na podstawie wykształcenia

Osoby ubiegające się o kartę pobytu na podstawie studiów muszą dołączyć ją do ogólnego pakietu dokumentów:

 • dokumenty potwierdzające przyjęcie do instytucji edukacyjnej w Polsce (zaświadczenie o przyjęciu z uczelni),
 • dokument potwierdzający dostępność środków na studia i życie w kraju (zaświadczenie o dochodach rodziców, a w przypadku samozatrudnienia – umowa o pracę)
 • polisę ubezpieczeniową, którą może być również ubezpieczenie państwowe ZUS.

Dokumenty do uzyskania karty pobytu na podstawie łączenia rodzin

Jeśli karta pobytu jest wydawana na podstawie łączenia rodzin, obie strony (wnioskodawca i odbiorca) muszą przedłożyć odpowiednie dokumenty. Strony muszą przedłożyć wspólny zestaw dokumentów, a także:

 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (akt urodzenia lub akt małżeństwa),
 • umowa o pracę/oświadczenie finansowe (dla przedsiębiorców),
 • umowę najmu lokalu mieszkalnego,
 • dowód ubezpieczenia ZUS.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Należy pamiętać, że wszystkie ukraińskie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Jak wypełnić wniosek online o kartę pobytu?

Obecnie uchodźcy z Ukrainy, którzy są oficjalnie zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą lub posiadają Niebieską Kartę w Polsce, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt online na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl. Jest to możliwe dzięki usłudze zarządzania sprawami (MOS). Usługa jest dostępna w 7 językach, w tym w języku ukraińskim. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne dokumenty i wysłać do urzędu wojewódzkiego w miejscu zamieszkania. Można to zrobić pocztą lub przychodząc do urzędu osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.

Jak ubiegać się o Kartę Pobytu za pomocą MOS

Aby złożyć wniosek za pomocą modułu zarządzania sprawami, należy

 1. Dostęp do strony internetowej pod tym linkiem: cudzoziemcy.gov.pl/ua.
 2. Wypełnij i złóż wniosek online o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.
 3. Wydrukuj, podpisz i złóż podczas osobistej wizyty w Urzędzie Wojewódzkim.

Procedura ta powinna znacznie ułatwić proces uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Jak wypełnić wniosek o kartę pobytu: instrukcje wideo

Jeśli wypełniasz wniosek o kartę pobytu po raz pierwszy, nie powinieneś się martwić. Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował na swoim kanale YouTube specjalny film instruktażowy, który pomoże w wypełnieniu dokumentów o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce.

Film zawiera wyjaśnienie procesu w języku ukraińskim. Całkowity czas trwania filmu wynosi 20 minut. Film zawiera instrukcje krok po kroku, jak wypełnić wszystkie dokumenty. Oczekuje się, że film znacznie ułatwi i przyspieszy ten proces.

Film zawiera wyjaśnienie procesu w języku ukraińskim. Całkowity czas trwania filmu to 20 minut. W filmie znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak wypełnić wszystkie dokumenty. Oczekuje się, że wideo znacznie ułatwi i przyspieszy ten proces.

Dodatkowe funkcje w module zarządzania sprawami

Oprócz bezpośredniego ubiegania się o kartę pobytu, portal umożliwia również

 • sprawdzić, czy wnioskodawca ma prawo pobytu w Polsce;
 • uzyskać informacje na temat procedur regulujących wjazd, wyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce;
 • uzyskać niezbędne informacje na temat błędów, które można popełnić na etapach składania dokumentów;
 • dostęp do list kontrolnych procedur (w celu zapewnienia poprawności działań podczas składania wniosku).

W przyszłości planuje się, że proces wypełniania kwestionariusza (wniosku) pozostanie online.

Ramy czasowe uzyskania dekretu o wydaniu karty pobytu

Po złożeniu zebranego pakietu dokumentów w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim, wnioskodawca musi czekać na decyzję. Zgodnie z przepisami, decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt wydawana jest w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Status gotowości dokumentu można sprawdzić kontaktując się telefonicznie ze specjalistą prowadzącym sprawę. Również informacje o zmianach w statusie sprawy cudzoziemca są zazwyczaj przesyłane bezpośrednio na jego telefon. W ten sposób, po złożeniu dokumentów, wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o przyjęciu sprawy do rozpatrzenia, a po podjęciu decyzji zostanie wezwany do stawienia się w Urzędzie i podpisania niezbędnych formularzy. Po otrzymaniu powiadomienia o wydaniu karty, cudzoziemiec musi osobiście odebrać dokument w urzędzie.

Jak mogę przyspieszyć otrzymanie wyciągu decyzyjnego na kartę pobytu?

Skutecznym narzędziem przyspieszenia procesu uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce może być wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

WZÓR-Wniosek-o-przyspieszenie-rozpoznania-sprawy

Cudzoziemiec ma prawo złożyć taki wniosek, jeśli rozpatrzenie jego sprawy opóźnia się i nie dotrzymuje ustawowych terminów. Ważne jest, aby wniosek zawierał jasne argumenty potwierdzające fakt bezczynności lub opóźnienia w rozpatrzeniu sprawy, a także wskazywał na potrzebę przyspieszenia rozpatrzenia sprawy ze względu na sytuację osobistą wnioskodawcy.

Zobacz też: Nowa pomoc finansowa dla Ukraińców w Polsce - Wielofunkcyjna Pomoc Gotówkowa (MPCA)

Aby zwiększyć szanse powodzenia, wniosek powinien zawierać nie tylko oświadczenie o okolicznościach sprawy, ale także dowody opóźnienia, takie jak korespondencja z organami wydającymi i inne dokumenty wskazujące na czas trwania procedury. Przedstawienie konkretnych przykładów bezczynności może znacząco wzmocnić argumentację wnioskodawcy.

W przypadku stwierdzenia faktu bezczynności lub przewlekłości, wojewoda odpowiedzialny za wydawanie kart pobytu będzie zobowiązany do wydania decyzji w określonym, często krótszym, terminie. Dzięki temu cudzoziemcy potrzebujący pilnego rozpatrzenia ich sprawy mogą otrzymać odpowiedź szybciej, niż miałoby to miejsce w normalnym trybie.

Czy mogę spotkać się z odmową wydania zezwolenia na pobyt?

Zezwolenia na pobyt czasowy lub stały można odmówić, jeśli

 • kandydat nie spełnia wymogów uzyskania dokumentu,
 • przedstawił fałszywe informacje,
 • jest na liście osób „niepożądanych”,
 • stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa.

Karty nie są również wydawane nielegalnym imigrantom, skazanym i dłużnikom podatkowym.

Jeśli cudzoziemiec uzna odmowę za niezgodną z prawem, ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Procedura wydawania karty pobytu w Polsce

Pismo z pozytywną decyzją od polskich władz jest zazwyczaj wysyłane pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę lub można je odebrać osobiście w urzędzie po wcześniejszym powiadomieniu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji status sprawy zmienia się na oczekiwanie na płatność za kartę pobytu.

Po dokonaniu płatności za kartę na konto wskazane w dekrecie lub za pośrednictwem konta osobistego, na adres, z którego otrzymałeś zezwolenie, wysyłane jest potwierdzenie dokonania płatności. Potwierdzenie najlepiej wysłać pocztą priorytetową z potwierdzeniem odbioru na numer telefonu komórkowego (w tym celu należy zrobić notatkę w odpowiednim polu formularza). Zazwyczaj po dokonaniu płatności karta pobytu wydawana jest w ciągu 2-4 tygodni, w zależności od obciążenia agencji rządowej.

Powinieneś otrzymać powiadomienie od wojewody, które będzie określać datę i godzinę, kiedy musisz przyjść i odebrać kartę. Jeśli nie podano Ci konkretnej daty, ale określony czas, w którym możesz przyjść, powinieneś dowiedzieć się, czy musisz się wcześniej zarejestrować.

Aby odebrać kartę, należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość (np. ważny paszport zagraniczny). Jeśli osoba odbiera dokument w imieniu małoletniego (matka/ojciec, opiekun), musi posiadać odpowiedni dokument potwierdzający sprawowanie opieki (akt urodzenia, postanowienie sądu itp.). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Koszt wydania karty pobytu

Od 29 lipca 2022 r. wzrosły opłaty za rozpatrzenie dokumentów dla cudzoziemców. Obecnie, jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, opłata za zezwolenie na pobyt (w tym zezwolenie na pobyt udzielane bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) wynosi 100 zł. Tak jak dotychczas, opłaty uiszcza się w kasie organu wydającego zezwolenie lub na jego rachunek bankowy. Istnieje jednak pewna lista przypadków, w których opłata za wydanie dokumentów nie jest pobierana. Lista ta jest dostępna na odpowiedniej stronie rządowego serwisu internetowego.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *