Czym jest Niebieska Karta UE i jak uzyskać Niebieską Kartę w Polsce w 2024 r.

Irina Turaieva
Praca | 27 lutego 2024
Komentarze 0
Kobieta trzyma w ręku niebieską kartę

Niebieska Karta UE to jedna z możliwych opcji legalizacji dla wykwalifikowanych specjalistów spoza Unii Europejskiej, w tym Ukraińców, zapewniająca duże możliwości pracy i pobytu w krajach UE, w tym w Polsce. Wyjaśnimy, czym jest Niebieska Karta UE, kto może ją uzyskać i jak to zrobić w Polsce w 2024 roku.

Niebieska karta UE – co to jest?

Niebieska Karta lub Niebieska Karta UE (w Polsce – Niebieska Karta UE), wprowadzona w 2009 r. Dyrektywą Rady Europejskiej 2009/50/WE, jest zezwoleniem na pobyt przyznawanym cudzoziemcom z krajów spoza UE w celu wykonywania wysoko wykwalifikowanej pracy w Unii Europejskiej. Niebieska Karta jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza UE. Nazwa Niebieskiej Karty pochodzi od koloru flagi UE, symbolizującej jedność i wspólnotę państw członkowskich UE. W polskim prawie dokument ten jest jednak częściej określany jako „Praca w specjalności wymagającej wysokich kwalifikacji”.

Niebieska Karta różni się od zwykłego polskiego zezwolenia na pracę jedynie dopiskiem w wierszu „Uwagi” – zamiast Zezwolenie na pobyt czasowy, będzie to Niebieska Karta UE. Natomiast zezwolenie uzyskane na podstawie przepisów o Niebieskiej Karcie nosi nazwę Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Niebieska Karta wydawana jest na czas trwania umowy o pracę plus trzy miesiące. Należy pamiętać, że trzy miesiące nie są dodawane, jeśli wniosek dotyczy maksymalnego okresu 3 lat.

Należy pamiętać, że Niebieska karta UE uprawnia do pobytu i pracy wyłącznie w konkretnym kraju UE, w którym została wydana i nie rozciąga się na wszystkie kraje UE. Innymi słowy, otrzymując Niebieską Kartę w Polsce, nie uzyskuje się automatycznie prawa do zamieszkania lub pracy w innych krajach UE. Jednocześnie, każdy kraj UE niezależnie reguluje niektóre aspekty wydawania Niebieskiej Karty zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym. Oznacza to, że procedura uzyskania zezwolenia i wymagania dla kandydatów mogą się różnić w zależności od kraju. Dlatego też, aby uzyskać Niebieską Kartę w Niemczech, warto zapoznać się z niemieckim ustawodawstwem. Jednocześnie takie kraje jak Wielka Brytania, Irlandia czy Dania w ogóle nie uczestniczą w programie Niebieskiej Karty.

Kto może otrzymać niebieską kartę UE: lista branż i zawodów

Definicja kategorii zawodów, które kwalifikują się do niebieskiej karty UE, jest regulowana na poziomie krajowym przez każde państwo członkowskie UE. Niemniej jednak, branże, które najczęściej wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników w Unii Europejskiej obejmują:

 • Nauki ścisłe – szczególnie poszukiwani są specjaliści IT, tacy jak programiści, administratorzy systemów, a także nauczyciele matematyki, fizyki i podstaw programowania;
 • Medycyna – istnieje duże zapotrzebowanie na chirurgów różnych specjalności, kardiologów, urologów, psychiatrów, a także farmaceutów i techników medycznych;
 • Prawne – poszukiwani są prawnicy, zwłaszcza w dziedzinie prawa samochodowego i konfliktów rodzinnych, a także notariusze;
 • Psychologia – na rynku pracy UE istnieje zapotrzebowanie na psychologów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w firmach prywatnych.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Należy zauważyć, że lista poszukiwanych zawodów może się różnić w zależności od kraju w UE. W związku z tym, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi przepisami krajowymi i danymi służb zatrudnienia w poszczególnych krajach UE. Na przykład, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnych zawodów kwalifikujących się do Niebieskiej Karty UE w Polsce, można skontaktować się z odpowiednim biurem Urzędu Pracy lub odwiedzić oficjalne strony internetowe związane z tym zagadnieniem.

Warunki uzyskania niebieskiej karty UE: czy Ukraińcy z ochroną tymczasową mogą ją otrzymać?

Podstawowe warunki uzyskania Niebieskiej Karty UE w Polsce w 2024r:

 1. Wykształcenie wyższe zawodowe lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności, w której dana osoba ubiega się o niebieską kartę. Musi to być potwierdzone odpowiednio dyplomem lub doświadczeniem zawodowym.
 2. Umowa o pracę na okres co najmniej jednego roku z polskim pracodawcą (może to być umowa o pracę, umowa o pracę chałupniczą, umowa cywilnoprawna (warunek zatrudnienia) (art. 127 ust. 1 lit. a)).
 3. Wynagrodzenie określone w umowie musi wynosić co najmniej 150% średniego wynagrodzenia w Polsce (w kraju wydania karty). Przykładowo w 2023 r. było to 9 519,23 zł brutto w Polsce.

Oprócz powyższych warunków, aby uzyskać Niebieską Kartę, należy również posiadać ubezpieczenie zdrowotne i dowód zamieszkania.

Ukraińcy, którzy obecnie przebywają w Europie ze statusem ochrony czasowej, mogą zmienić swój status i uzyskać Niebieską Kartę UE, jeśli spełniają niezbędne warunki i wymagania. Procedura uzyskania tego rodzaju zezwolenia na pobyt dla Ukraińców pozostaje standardowa.

Blue Card vs Beaten Card: zalety i wady

Niebieska Karta UE w Polsce oferuje wysoko wykwalifikowanym pracownikom zagranicznym korzyści, które odróżniają ją od zwykłej karty pobytu. Ma ona jednak również pewne wady.

Główne zalety niebieskiej karty

 1. Swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. Po dwóch latach pracy na podstawie Niebieskiej Karty cudzoziemiec ma swobodny dostęp do rynku pracy bez konieczności uzyskiwania odrębnych zezwoleń.
 2. Ułatwiony system łączenia rodzin. Członkowie rodziny posiadacza Niebieskiej Karty mogą uzyskać karty pobytu z dostępem do polskiego rynku pracy.
 3. Przemieszczanie się w obrębie UE. Po 18 miesiącach pobytu w Polsce posiadacz niebieskiej karty może przenieść się do innego kraju UE w celu podjęcia pracy.
 4. Możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Po pięciu latach pobytu w UE posiadacz niebieskiej karty może uzyskać zezwolenie na pobyt stały. Ponadto pobyt w kraju na podstawie niebieskiej karty wlicza się do okresu wymaganego do uzyskania karty rezydenta UE (karty pobytu UE).

Wady niebieskiej karty

 1. Okres ważności zezwolenia zależy od długości umowy o pracę. Aby otrzymać Niebieską Kartę na trzy lata, musisz mieć umowę na ten okres w momencie składania wniosku
 2. Potrzeba potwierdzenia kwalifikacji. W przypadku niektórych zawodów (np. marketing) potwierdzenie kwalifikacji może być trudne.
 3. Czas oczekiwania. W niektórych regionach czas oczekiwania na niebieską kartę może być dłuższy niż w przypadku zwykłej karty Beat Card.
 4. Ograniczenia dotyczące indywidualnej działalności gospodarczej. Posiadacze Niebieskiej Karty nie mogą angażować się w indywidualną działalność gospodarczą – dokument ten, w przeciwieństwie do wizy Business Harbor, jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników.

Zobacz też: Zjednoczeni dla Ukrainy – jak skorzystać z możliwości pobytu w USA?

Należy również pamiętać, że posiadacze niebieskiej karty mogą być bezrobotni łącznie przez 3 miesiące w okresie ważności dokumentu i nie mogą być bezrobotni więcej niż 2 razy. Jednak w przypadku zwolnienia, zmiany pracodawcy, stanowiska lub wynagrodzenia (w dół), województwo musi zostać powiadomione w ciągu 25 dni od daty zmiany. Następnie posiadacz karty będzie miał 3 miesiące na znalezienie kolejnej pracy. W przeciwnym razie karta zostanie unieważniona. Cudzoziemiec może jednak swobodnie zmieniać pracodawcę, jeśli pracuje na podstawie Niebieskiej Karty od co najmniej 2 lat.

Te zalety i ograniczenia są ważne do rozważenia przy wyborze między Niebieską Kartą a zwykłą kartą pobytu w celu zatrudnienia w Polsce.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania niebieskiej karty UE?

Uzyskanie Niebieskiej Karty UE w Polsce wymaga przygotowania określonego pakietu dokumentów.

Wniosek o pobyt czasowy

Należy wypełnić formularz zezwolenia na pobyt czasowy, który składa się z dwóch własnoręcznie podpisanych egzemplarzy. Formularz można otrzymać osobiście w Wojewódzkim Urzędzie do Spraw Cudzoziemców lub pobrać z jego strony internetowej. Należy pamiętać, że w różnych województwach mogą obowiązywać różne listy dokumentów, dlatego formularz należy pobrać w województwie, w którym planujemy złożyć wniosek.

Kopia paszportu

Kopia dokumentu znajduje się w pakiecie aplikacyjnym. Jednak podczas wizyty w urzędach państwowych możesz potrzebować oryginału do weryfikacji.

Potwierdzenie kwalifikacji

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe w odpowiednim zawodzie. Należy pamiętać, że dyplom lub książeczka pracy muszą być przetłumaczone przysięgle na język polski, ale nostryfikacja dyplomu nie jest wymagana.

Umowa o pracę

Ważne jest, aby umowa była zawarta na co najmniej 1 rok, a wynagrodzenie spełniało wymagania co najmniej 150% średniego wynagrodzenia w kraju.

Informacja od starosty (opinia)

Jest to dokument potwierdzający brak możliwości znalezienia odpowiedniego pracownika na dane stanowisko wśród obywateli polskich. Dokument ten jest jednym z kluczowych dokumentów składanych przez pracodawcę. Należy pamiętać, że polskie prawo przewiduje sporo wyjątków, w których taki list poparcia nie jest wymagany. Do takich wyjątków należą m.in. sytuacje, gdy dany zawód jest deficytowy lub jest na niego duże zapotrzebowanie w danym województwie, gdy pracownik pracuje już dłużej niż 3 miesiące na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy lub osoba ukończyła polską uczelnię mniej niż trzy lata temu.

Ubezpieczenie

Dane pochodzą z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Można również dodać informacje o prywatnych ubezpieczeniach.

Potwierdzenie płatności

Należy przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 440 zł.

Zdjęcia.

Należy dostarczyć 4 zdjęcia spełniające wymogi wizowe. Rozmiar zdjęcia: 3,5 x 4,5 cm.

W zależności od województwa i indywidualnych przypadków mogą być wymagane inne dokumenty.

Jak ubiegać się o Niebieską Kartę UE w Polsce?

Aby uzyskać Niebieską Kartę UE w Polsce, należy wykonać określone kroki, które obejmują złożenie dokumentów, procedury biometryczne, oczekiwanie na decyzję i otrzymanie dokumentu. Szczegółowy opis procesu można podsumować w następujący sposób:

 1. Składanie dokumentów. Wniosek o Niebieską Kartę wraz z załączonymi dokumentami składa się osobiście w urzędzie wojewódzkim. Zaleca się wcześniejsze umówienie się na spotkanie za pośrednictwem systemu internetowego województwa.
 2. Dostarczenie danych biometrycznych. Należy pamiętać, że może być konieczne ponowne pobranie odcisków palców, ponieważ proces składania dokumentów i dostarczania danych biometrycznych często odbywa się w różnym czasie.
 3. Oczekiwanie na decyzję. Czas oczekiwania może być różny, w zależności od obciążenia pracą działu administracyjnego, zazwyczaj wynosi od 2,5 miesiąca do 1 roku. Jednak po przyjęciu dokumentów urząd musi przystawić pieczątkę potwierdzającą legalny pobyt w Polsce na okres rozpatrywania wniosku.
 4. Odbiór plastikowej karty Blue Card. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu Niebieskiej Karty, wnioskodawca zostanie powiadomiony o dacie i godzinie jej odbioru. Za wyrobienie plastiku należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł. Od wydania decyzji do otrzymania karty może minąć od 2 tygodni do 1,5 miesiąca.

Czy mogę spotkać się z odmową wydania niebieskiej karty UE w Polsce i co powinienem zrobić w przypadku odmowy?

Główne powody odmowy wydania Niebieskiej Karty UE w Polsce:

 • Wyjazd z Polski na dłuższy okres czasu. Jeżeli cudzoziemiec opuszcza terytorium Polski na znaczny okres czasu, może to stanowić podstawę do odmowy wydania lub przedłużenia Niebieskiej Karty.
 • Adres zamieszkania jest nieprawidłowy. Posiadanie dokładnych i aktualnych informacji o miejscu zamieszkania jest obowiązkowe.
 • Brak interakcji z inspektorem. Brak odpowiedzi na ważne pisma lub telefony z prośbą o dodatkowe informacje może skutkować odmową.
 • Nieuczciwy pracodawca. Jeśli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, np. nie płaci składek ZUS lub ma długi podatkowe.
 • Krótkoterminowa umowa o pracę. Aby uzyskać Niebieską Kartę, umowa musi być zawarta na okres co najmniej jednego roku.
 • Niedopasowanie zawodu do kwalifikacji. Jeśli Twój obecny zawód nie pasuje do Twojego dyplomu lub doświadczenia zawodowego.
 • Brak lub niewystarczające ubezpieczenie. Posiadanie ubezpieczenia spełniającego wymagania jest obowiązkowe.
 • Niespójność rodzaju wizy, o którą należy się ubiegać w celu uzyskania Niebieskiej Karty. Na przykład dokumenty do Niebieskiej Karty mogą nie zostać zaakceptowane w przypadku wizy turystycznej typu C.

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *