Pomoc finansowa dla osób starszych i niepełnosprawnych Zasiłek pielęgnacyjny: jak go uzyskać?

Komentarze 0
Opiekun prowadzący wózek z niepełnosprawną osobą starszą Source: Vista Create

W Polsce osoby z niepełnosprawnością i orzeczeniem o niezdolności do pracy mają prawo do pomocy finansowej od państwa. Na czym polega ta pomoc? Jak się o nią ubiegać? Jakie kategorie kwalifikują się do pomocy? Opowiemy o tym w tym artykule.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to pomoc finansowa dla osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność lub wymagają szczególnej opieki ze względu na podeszły wiek. Środki tej pomocy społecznej mają na celu częściowe pokrycie potrzeb osoby niezdolnej do pracy i są przewidziane w polskiej ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dofinansowanie to zapewnia gmina miasta lub powiatu, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy.

Kto może otrzymać pomoc finansową w Polsce Zasiłek pielęgnacyjny?

O środki w ramach programu Zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się następujące kategorie osób:

  • dziecko (małoletni) z niepełnosprawnością;
  • osoba niepełnosprawna, która osiągnęła już wiek 16 lat, ale ma znaczny stopień niezdolności do pracy;
  • osoba powyżej 16 roku życia ze średnią grupą inwalidzką, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia;
  • osoba w wieku powyżej 75 lat.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Ukraińcy, którzy otrzymali ochronę czasową w Polsce i należą do jednej z tych kategorii, podobnie jak obywatele polscy, mogą skorzystać z tej pomocy finansowej. W tym celu muszą jednak mieć zarejestrowaną lub potwierdzoną niepełnosprawność w Polsce (z wyjątkiem osób powyżej 75 roku życia).

Ważne! Zasiłek nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej lub jej opiekunów.

Kto nie podlega kryteriom pomocy Zasiłek pielęgnacyjny?

Warto również zauważyć, że zgodnie z polskim prawem nie podlegają one kryteriom pomocy:

  • osób przebywających w placówkach zapewniających bezpłatną całodobową opiekę;
  • osoby otrzymujące podobne płatności za granicą.

W związku z tym, jeśli otrzymujesz podobne płatności na Ukrainie, najprawdopodobniej nie otrzymasz tego świadczenia. Wcześniej pisaliśmy o dokumentach wymaganych do podróżowania i towarzyszenia osobie niepełnosprawnej z grupą 1-2 za granicą.

Ile i w jaki sposób będzie wypłacany Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku?

W 2023 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Środki będą wypłacane co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Powinno to jednak nastąpić po nadaniu numeru PESEL. Jeśli wniosek o Zasiłek pielęgnacyjny zostanie rozpatrzony pozytywnie, środki otrzymasz na wskazany w nim rachunek bankowy. Możliwe jest również otrzymanie płatności przekazem pocztowym lub gotówką w kasie urzędu. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony (chyba że niepełnosprawność lub utrata zdolności do czynności prawnych nie ma ograniczenia czasowego).

Jak ubiegać się o pomoc finansową Zasiłek pielęgnacyjny?

Istnieje kilka sposobów ubiegania się o pomoc finansową Zasiłek pielęgnacyjny:

  • złożyć wniosek osobiście w urzędzie gminy/miasta, ośrodku pomocy społecznej lub innej instytucji zajmującej się tymi świadczeniami na danym obszarze lub w urzędzie miasta w miejscu zamieszkania;
  • elektronicznie – za pośrednictwem portalu usług publicznych Emp@tia;
  • online na platformie ePUAP;
  • listem poleconym, który należy wysłać na adres oddziału lub właściwego ośrodka administracji społecznej.

We wniosku należy wskazać numer PESEL osoby niezdolnej do czynności prawnych, która ubiega się o dodatkowe środki, a także serię i numer paszportu (lub innego dokumentu), na podstawie którego osoba ta przekroczyła granicę. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek musi zostać wypełniony w jej imieniu przez jednego z rodziców lub opiekunów (przedstawiciela ustawowego). W takim przypadku tymczasowy opiekun musi również przedstawić odpowiednie orzeczenie sądu dotyczące jego władzy nad dzieckiem.

Do wniosku o Zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to osób powyżej 75 roku życia). Należy pamiętać, że orzeczenie wydane na Ukrainie nie będzie wystarczające – konieczne będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie w Polsce w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Co powinienem zrobić, jeśli mój wniosek o pomoc zostanie odrzucony?

Niezależnie od decyzji podjętej w sprawie Twojego wniosku, zostaniesz o niej poinformowany oficjalnym pismem, które powinno zostać wysłane na adres wskazany we wniosku. Jeśli zatem adres zamieszkania wnioskodawcy uległ zmianie w trakcie oczekiwania na odpowiedź, należy jak najszybciej poinformować o tym Urząd.

Zobacz też: Dofinansowanie 700 złotych z UNHCR – odpowiadamy na najważniejsze pytania

W przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi na wniosek o Zasiłek pielęgnacyjny, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji odmownej poprzez złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie składa się bezpośrednio do organu, który wydał decyzję odmowną. Na złożenie odwołania masz 14 dni.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *