Jak zdobyć pozwolenie na broń w Polsce przez obcokrajowców

administrator
Ciekawostki, Polska | 7 października 2023
Komentarze 0
Mężczyzna trzymający broń i amunicję-PL

W obliczu trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zainteresowanie posiadaniem broni palnej w Polsce wyraźnie wzrasta. Obcokrajowcy starający się o pozwolenie na broń muszą zwrócić uwagę na skomplikowaną procedurę, która stała się jeszcze bardziej zaostrzona w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Czy warto zwrócić się o poz wolenie na broń w obecnej sytuacji? Jakie są realne szanse na jego uzyskanie?

Ile obecnie osób posiada broń palną w Polsce?

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez policję na dzień 31 grudnia 2022 roku, w Polsce pozwolenie na posiadanie broni palnej posiada 286 751 osób. Ta statystyka świadczy o znacznym zainteresowaniu bronią palną wśród Polaków. Jest to zjawisko wartym uwagi, zwłaszcza w kontekście globalnych tendencji oraz bieżących wydarzeń geopolitycznych mających miejsce w regionie.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska nie wypada najlepiej w kontekście ilości posiadanej broni na osobę. Statystyki pokazują, że w Polsce przypada jedynie 1,3 sztuki broni na 100 mieszkańców. Ten współczynnik jest znacząco niższy niż w niektórych krajach Europy Zachodniej i Północnej. Na przykład w Finlandii, kraj ten ma imponujący wskaźnik 32 sztuki broni na 100 mieszkańców, a w Niemczech – 19 sztuk.

Kto kwalifikuje się do otrzymania pozwolenia na broń?

Zasady dotyczące przyznawania pozwolenia na broń w Polsce reguluje Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Podstawowe kryteria to:

Wiek minimum 21 lat

Stały pobyt w Polsce

Brak zaburzeń psychologicznych, psychicznych i ograniczeń w sprawności psychofizycznej.

Brak uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnymi

Niekaralność

Teoretycznie więc, pozwolenie może być wydane każdej pełnoletniej, niekaranej osoby z pobytem stałym w Polsce, która nie boryka się z problemami psychicznymi ani uzależnieniami od alkoholu. Jednakże, konieczne jest również uzasadnienie potrzeby posiadania broni oraz zapewnienie, że nie będzie to stanowiło zagrożenia dla porządku publicznego czy bezpieczeństwa indywidualnego oraz społeczeństwa. Więcej na temat zasad wydawania i cofania pozwoleń na broń można przeczytać na stronie policji. Obcokrajowcy mogą ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce.

Do jakich celów można zdobyć pozwolenie na broń palną?

Zgodnie z ustawą, istnieje 8 różnych celów, dla których można posiadać broń palną. Są to:

 1. Samoobrona;
 2. Ochrona osób i mienia;
 3. Cele łowieckie;
 4. Cele sportowe;
 5. Rekonstrukcje historyczne;
 6. Cel kolekcjonerski;
 7. Przechowywanie broni jako pamiątki;
 8. Cele szkoleniowe;

W Polsce, pozwolenia na broń często wydawane są z trzech głównych powodów: cele łowieckie, sportowe oraz kolekcjonerskie. Proces ubiegania się o takie pozwolenie jest różny dla każdego z tych celów, zarówno pod względem kosztów, jak i procedury.

Uzyskiwanie pozwolenie na broń sportową

Dołączenie do klubu strzeleckiego

Dołączenie do klubu strzeleckiego jest pierwszym krokiem w procesie zdobywania pozwolenia na broń dla celów sportowych. To wiąże się z kosztem wpisowego oraz opłaty rocznej, wynoszącej 300-500 zł. Wymagany jest także trzymiesięczny staż oraz ukończenie określonej liczby treningów strzeleckich pod okiem instruktora. Na koniec stażu przewidziany jest egzamin kompetencyjny, który sprawdza umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią oraz znajomość procedur strzeleckich.

Drugim etapem jest zdobycie patentu strzeleckiego

Do patentu strzeleckiego zapisuje nas klub, w którym jesteśmy członkami. Egzamin ma dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pozytywne zaliczenie egzaminu poświadcza opanowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną i jest wejściem do świata sportów strzeleckich. Zdobycie patentu kosztuje około 500 zł, wliczając w to badania.

Mając patent strzelecki

Należy wystąpić o licencję PZSS, która jest konieczna do uczestnictwa w zawodach strzeleckich. Licencja ta jest ważna przez rok i wymaga odnawiania, z zastrzeżeniem konieczności uczestnictwa w określonej liczbie zawodów. Koszt licencji wynosi 75 zł.

Aktywny udział w zawodach to kolejny etap

Choć ustawowo nie jest to wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na broń, to jednak stanowi ono silny argument przy ubieganiu się o pozwolenie.

Uzyskanie zaświadczenia od klubu sportowego

Należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające nasze członkostwo. Zaświadczenie to jest wymagane przez ustawę o broni i amunicji jako dowód „ważnej przyczyny posiadania broni”.

Przed złożeniem wniosku trzeba przejść badania medyczne.

Lista lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia tych badań jest dostępna na stronie WPA. Badania są ważne przez dwa miesiące, co jest ważne przy planowaniu złożenia wniosku. Koszt badań oscyluje w granicach 500-600 zł.

Ostatnim etapem jest złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów w WPA.

Wniosek powinien zawierać informacje o celu oraz ilości broni, którą chcemy posiadać. Chociaż ustawa nie wymaga wyszczególniania typów broni, przedstawienie planowanych konkurencji może zwiększyć szanse na otrzymanie pozwolenia.

Wymagane dokumenty na broń do celów sportowych

1. Kserokopie patentu strzeleckiego i licencji (do wglądu oryginały)

2. Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego

3. Zaświadczenie lekarskie i psychologiczne

4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej

5. Dwa zdjęcia w wymiarach 3cm x 4cm

6. Wniosek o wydanie pozwolenia na broń sportową.

7. Wykaz zawodów strzeleckich, w których uczestniczyliśmy (opcjonalnie)

Dodatkowe pozwolenie na broń kolekcjonerską

Warto też rozważyć możliwość ubiegania się o dodatkowe pozwolenia, włączając pozwolenie na broń kolekcjonerską. Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest przedstawienie dodatkowego dokumentu – zaświadczenia potwierdzającego nasze członkostwo w stowarzyszeniu o profilu strzeleckim. Przygotowując wniosek, mamy możliwość zintegrowania dwóch procesów aplikacyjnych w jednym formularzu – co pozwala na ubieganie się o pozwolenie na posiadanie większej liczby egzemplarzy, rozdzielonych na dwie kategorie: do 6 sztuk przeznaczonych do celów sportowych i do 10 sztuk z przeznaczeniem kolekcjonerskim. Ważne, by pamiętać, że taka opcja wiąże się z koniecznością pokrycia wyższej opłaty skarbowej, w wysokości 484 zł.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Podczas kompletowania dokumentacji, możliwe jest ich przesłanie zarówno tradycyjną drogą pocztową, za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak i osobiste doręczenie w odpowiednim urzędzie. Procedura administracyjna, mająca na celu rozpatrzenie wniosku, trwa zwykle 30 dni. W tym okresie Wydział Prawa i Administracji (WPA) może zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje czy wyjaśnienia, włączając w to uzasadnienie zapotrzebowania na określoną liczbę egzemplarzy broni.

Zobacz też: Jak znaleźć ukraińskojęzycznego lekarza w Polsce?

Proces aplikacyjny obejmuje także spotkanie z przedstawicielem policji – Dzielnicowym, który przeprowadzi serię pytań oraz tzw. wywiad środowiskowy. Dlatego warto z góry zawiadomić o tej wizycie najbliższe otoczenie, tak aby proces przebiegał sprawnie i bez nieporozumień. Zaleca się przygotować się do tego etapu, aby procedura przebiegła pomyślnie.

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich

Starając się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, zyskujesz możliwość legalnego zakupu i posiadania szerokiego asortymentu broni, dostępnego w zbiorach Zbrojowni – od pistoletów kieszonkowych, przez strzelby gładkolufowe, aż po karabiny snajperskie. Pozwolenie to umożliwia nie tylko kolekcjonowanie, ale także zakup amunicji i korzystanie z broni w praktyce strzeleckiej. Ważne jest, że w sytuacjach wymagających samoobrony, prawo nie rozróżnia tej broni od tej posiadanej na inne pozwolenia.

Zapisanie się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim

Przyszły kolekcjoner musi dołączyć do specjalistycznego stowarzyszenia, co można zrobić komfortowo, nie opuszczając domu, za pośrednictwem internetu. Członkostwo, które oscyluje w granicach 0-200 zł, jest pierwszym formalnym wymogiem, pozwalającym ubiegać się o pozwolenie.

Nauka bezpiecznej obsługi broni, celnego strzelania oraz przepisów o broni i amunicji.

Kolejnym krokiem jest zgłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej związanej z obsługą broni. Stowarzyszenia oferują odpowiednie kursy przygotowawcze do zdania egzaminu przed policją, a dodatkowo zaleca się odbycie treningów strzeleckich na strzelnicy.

Egzamin przed Policją

Osoba ubiegająca się o pozwolenie musi zdać egzamin sprawdzający jej umiejętności i wiedzę z zakresu obsługi broni oraz przepisów prawnych. Egzamin, którego koszt to 1150 zł, obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Największy nacisk przy ubieganiu się o broń zawsze kładzie się na znajomość procedur bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią.

Badania lekarskie

Przed złożeniem wniosku do WPA, konieczne jest przejście badań lekarskich. Proces ten obejmuje wizyty u psychologa, psychiatry, okulisty oraz lekarza orzecznika. Całkowity koszt oscyluje w granicach 500-600 zł. Ważne jest, aby pamiętać, że badania mają ograniczoną ważność 2 miesięcy, co należy mieć na uwadze, planując termin zgłoszenia wniosku.

Złożenie wniosku i dokumentów o przyznanie pozwolenia na broń kolekcjonerską

Po pozytywnym przejściu wszystkich powyższych etapów, przyszły kolekcjoner składa oficjalny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, wskazując ilość jednostek broni, które chce posiadać oraz motywując swoje zainteresowanie kolekcjonowaniem broni.

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim

2. Oryginalne zaświadczenie lekarskie

3. Oryginalne zaświadczenia od psychologa

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej do Urzędu Miasta

5. Dwa zdjęcia o wymiarach 3cm x 4cm

6. Wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich

Wszystkie dokumenty można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub doręczyć osobiście do Wydziału postępowań administracyjnych. Decyzja administracyjna w tej sprawie powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni.

Ostatnim etapem jest wizyta Dzielnicowego, który przeprowadza rozmowę i wywiad środowiskowy, mający na celu weryfikację kandydata. Ważne jest, aby wcześniej powiadomić o tym rodzinę i sąsiadów, aby mogli być przygotowani na ten etap procesu.

Pozwolenie na broń do celów łowieckich – myśliwskich

Zgodnie z danymi opublikowanymi w Roczniku Statystycznego Leśnictwa w 2021 roku, w Polsce zanotowano liczbę 127 372 myśliwych będących członkami kół łowieckich. Przyglądając się międzynarodowym statystykom, obserwujemy, że w kontekście liczby osób uprawnionych do polowań, Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, zajmuje jedno z niższych miejsc. Ciekawostką jest to, że kultura łowiecka w Polsce ma bogatą i różnorodną tradycję, będąc nieodłącznym elementem historii i kultury Polskiej.

Wstąpienie do koła łowieckiego i odbycie stażu

Przed przystąpieniem do dalszych etapów, kandydat musi spełnić fundamentalny warunek – ukończenie 18 roku życia. Następnie, złożyć wniosek do wybranego regionalnego Koła Łowieckiego, co zainicjuje proces włączenia w struktury Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Kandydaci są zobowiązani do odbycia 12-miesięcznego stażu, który jest zarówno kosztowny (głównie koszty dojazdu do koła łowieckiego), jak i pracochłonny. Staż ten związany jest z aktywnym uczestnictwem w działaniach koła, w tym w gospodarce łowieckiej, nagonkach oraz polowaniach. Dodatkowo, stażysta uczestniczy w szkoleniach uzupełniających swoją wiedzę z zakresu łowiectwa.

Egzaminy na myśliwego

Po zakończeniu stażu, przyszły myśliwy musi zdać egzamin, który jest trójstopniowy i obejmuje część pisemną, ustną oraz strzelecką. Testowany jest wówczas poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas polowań oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Formalności po egzaminie

Zdanym egzaminie towarzyszy konieczność złożenia deklaracji członkowskiej w PZŁ oraz wpłacenie wpisowego w wysokości 960 zł. Zarząd PZŁ wystawia zaświadczenie o zdaniu egzaminu i legitymację myśliwską, która jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów łowieckich.

Składanie wniosku o pozwolenie na broń

Proces uzyskania pozwolenia na broń jest szczegółowy i wymaga zebrania następujących dokumentów:

1.Zaświadczenie o zdanym egzaminie łowieckim

 1. Zaświadczenie lekarskie (w oryginale)
 2. Zaświadczenie psychologiczne (w oryginale)
 3. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej (242 zł) na konto odpowiedniego urzędu
 4. Dwa zdjęcia (3 cm x 4 cm)
 5. Wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich
 6. Osoby poniżej 21 roku życia muszą do wniosku dołączyć zgodę PZŁ zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji.

W ramach wniosku, kandydat musi określić cel wydania pozwolenia oraz rodzaj i ilość broni, na którą chce uzyskać zezwolenie. Egzamin PZŁ daje prawo do starania się o pozwolenie na broń zarówno gładkolufową, jak i z lufą gwintowaną. To pozwolenie nie umożliwia korzystania z broni krótkiej. Łączne koszty uzyskania pozwolenia na broń do celów łowieckich to 4000-5000zł.

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na legalne posiadanie broni. Mimo powszechnego przekonania, że uzyskanie pozwolenia na broń jest skomplikowanym procesem, rzeczywistość prezentuje się inaczej. Istnieje bowiem kilka ścieżek pozwalających na łatwe i legalne posiadanie broni, a procedury związane z tym nie są aż tak skomplikowane, jak w niektórych innych państwach.

Legalne posiadanie broni nie tylko zwiększa zdolności obronne kraju w przypadku konfliktu, ale również jest to przepustka do odkrywania nowych pasji oraz zgłębiania wiedzy w ramach różnorodnych hobby, zarówno w kontekście sportowym, jak i kolekcjonerskim.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *