Zasady dziedziczenia dla Ukraińców w 2023 r.: jak spadkobierca może dziedziczyć na Ukrainie?

Irina Turaieva
Inne, Polska, Ukraina | 11 października 2023
Komentarze 0
Podpisywanie dokumentów u notariusza w przypadku otrzymania spadku-PL Source: Vista Create

Pomimo faktu, że miliony Ukraińców przebywają za granicą z powodu wojny, w tym w Polsce, kwestia dziedziczenia na Ukrainie pozostaje aktualna. Proponujemy dowiedzieć się, jak obecnie wygląda procedura dziedziczenia na Ukrainie, a także jak dziedziczyć, będąc za granicą.

Jak wygląda procedura spadkowa na Ukrainie?

Dziedziczenie to przeniesienie praw i obowiązków z jednej osoby (spadkodawcy) na drugą (spadkobiercę). Proces ten może odbywać się w dwóch formach:

 • na podstawie testamentu;
 • zgodnie z prawem.

Prawo do spadku powstaje w wyniku śmierci osoby, która pozostawiła spadek. W związku z tym, za datę dziedziczenia uznaje się datę śmierci spadkodawcy lub datę stwierdzenia jego zgonu.

Zazwyczaj za miejsce otwarcia spadku uznaje się ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. W przypadku braku informacji o tym miejscu, za miejsce otwarcia spadku uznaje się miejsce położenia nieruchomości spadkodawcy lub jej głównej części. W przypadku braku nieruchomości, za miejsce otwarcia spadku uznaje się lokalizację głównej części majątku ruchomego. Zgodnie z kodeksem cywilnym Ukrainy, ustawowy termin na przyjęcie spadku wynosi sześć miesięcy, licząc od daty śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku).

W skład spadku wchodzą wszelkie prawa i obowiązki, które należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci i nie wygasły na skutek tego zdarzenia. Nie wlicza się jednak takich praw i obowiązków, które są ściśle związane z osobowością spadkodawcy, w tym osobistych praw niemajątkowych, prawa do uczestnictwa w spółkach i członkostwa w stowarzyszeniach publicznych, prawa do odszkodowania za uszkodzenie ciała lub inny uszczerbek na zdrowiu, prawa do alimentów, emerytur, świadczeń i innych płatności przewidzianych przez prawo, praw i obowiązków wynikających z osoby jako wierzyciela lub dłużnika.

Czym jest testament i czym jest dziedziczenie ustawowe na Ukrainie?

Zgodnie z art. 1233 Kodeksu cywilnego Ukrainy, testament jest dokumentem osobistym, w którym dana osoba określa, co stanie się z jej majątkiem po śmierci. Oznacza to, że testament może zostać sporządzony wyłącznie osobiście przez konkretną osobę i nikt inny nie może tego zrobić za nią, nawet na jej prośbę.

W testamencie można określić, komu zostanie przekazany majątek spadkowy oraz jaka część majątku zostanie przekazana poszczególnym spadkobiercom. Możesz także wykluczyć określone osoby z dziedziczenia bez konieczności podawania przyczyn. Należy jednak pamiętać, że nie można wydziedziczyć osób, które z mocy ustawy są uprawnione do obowiązkowego udziału w spadku, takich jak małoletni, małoletnie dzieci, niepełnosprawni małżonkowie i rodzice.

Zobacz też: Można już składać wnioski o paszport ukraiński w Niemczech, Turcj, Czechach, na Słowacji oraz w Hiszpanii

Ponadto w testamencie można określić warunki, na jakich majątek zostanie odziedziczony. Warunki te nie mogą być jednak sprzeczne z prawem lub ogólnymi normami moralnymi. Ogólnie rzecz biorąc, prawo daje możliwość uregulowania kwestii dziedziczenia za pomocą testamentu, ale ważne jest, aby zrozumieć, że istnieją również ograniczenia prawne, które chronią prawa szczególnie wrażliwych grup spadkobierców

Na mocy testamentu spadek może zostać przeniesiony, jeśli spadkodawca, będąc przy zdrowych zmysłach i w stanie jasnej świadomości, skorzystał z usług adwokata i zawarł w testamencie instrukcje dotyczące tego, kogo chciałby widzieć jako spadkobierców swojego majątku i praw.

Jak odbywa się dziedziczenie na Ukrainie w przypadku braku testamentu z mocy prawa?

W przypadku braku testamentu spadkobiercy są uprawnieni do dziedziczenia praw i obowiązków zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Ustawodawstwo przewiduje pięć różnych kategorii dziedziczenia (linii dziedziczenia) z mocy prawa, określając procedurę przekazywania spadku w każdym indywidualnym przypadku:

 • spadkobiercy w pierwszej kolejności – dzieci, małżonek, rodzice, z których każdy ma równe prawa do dziedziczenia, więc mogą domagać się równej części majątku spadkodawcy (wszystko jest podzielone równo);
 • Drugi etap to rodzeństwo, babcie i dziadkowie;
 • Trzeci to mój wujek i ciocia;
 • Po czwarte, osoby, które mieszkały ze spadkodawcą w jednym gospodarstwie domowym w ciągu ostatnich pięciu lat jego życia, zwykle w przypadku związku (małżeństwa cywilnego), który nie został prawnie sformalizowany;
 • po piąte, osoby pozostające na utrzymaniu spadkodawcy, które nie są członkami jego rodziny, a także inni krewni (do szóstego stopnia pokrewieństwa).

Jeśli nie ma spadkobiercy z danej linii, prawo do dziedziczenia przechodzi na spadkobierców z następnej linii.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Spadkobiercy z poszczególnych linii dziedziczenia ustawowego, a także spadkobiercy testamentowi, którzy zamieszkiwali ze spadkodawcą w chwili jego śmierci (w tym samym gospodarstwie domowym), przyjmują spadek bez składania stosownych wniosków. Wspólne zamieszkiwanie można udowodnić zaświadczeniem o zameldowaniu spadkodawcy i spadkobiercy w dniu śmierci tego pierwszego – muszą być zameldowani pod tym samym adresem.

Jakie dokumenty należy dostarczyć notariuszowi w celu otwarcia sprawy spadkowej?

Aby otworzyć sprawę spadkową u notariusza, należy zgromadzić komplet dokumentów. Oto, co będzie potrzebne:

 1. Oryginał aktu zgonu osoby, której spadkobiercą jesteś.
 2. Dokument potwierdzający przyczynę śmierci.
 3. Jeśli śmierć spadkodawcy była spowodowana wypadkiem lub przestępstwem, potrzebny będzie również wyciąg z rejestru dochodzeń przedprocesowych.
 4. Kopia paszportu i numeru identyfikacyjnego spadkodawcy, a także zaświadczenie o jego miejscu zameldowania.
 5. Dokumenty potwierdzające własność odziedziczonej nieruchomości (jeśli dotyczy).
 6. Jeśli istnieje testament, należy go również przedstawić.
 7. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo między spadkodawcą a spadkobiercą (ma to znaczenie dla opodatkowania w przypadku dziedziczenia ustawowego).
 8. Paszport i numer identyfikacyjny spadkobiercy.

Należy pamiętać, że jest to podstawowa lista dokumentów, a konkretne wymagania mogą się różnić w każdym przypadku. Ponadto, po otwarciu sprawy, wszyscy spadkobiercy muszą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wniosek ten należy złożyć do notariusza, który rozpatruje sprawę (ale niekoniecznie do notariusza, który otworzył sprawę).

Jakie są obecnie zasady dziedziczenia na Ukrainie w czasie wojny?

Po wybuchu wojny Gabinet Ministrów zdecydował, że termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku został zawieszony na okres stanu wojennego, jednak nie dłużej niż na cztery miesiące. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 469 z dnia 19 czerwca 2023 r. na Ukrainie przywrócono poprzednie zasady określające terminy przyjęcia spadku. Nowe rozporządzenie anulowało jeden z przepisów poprzedniego rozporządzenia Gabinetu Ministrów nr 164 z dnia 28 lutego 2022 r., który dotyczył kwestii notarialnych w stanie wojennym. W rezultacie Ukraińcy mają teraz sześć miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Ponadto w mocy pozostają zasady ustanowione przez zmiany do Procedury wykonywania czynności notarialnych przez notariuszy Ukrainy, zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy nr 296/5 z dnia 22 lutego 2012 r., zgodnie z którymi warunki stanu wojennego lub stanu wyjątkowego przewidują, że

 1. Procedura podziału spadku może zostać wszczęta po złożeniu wniosku przez dowolnego wnioskodawcę do dowolnego notariusza na Ukrainie, niezależnie od miejsca otwarcia spadku.
 2. W przypadku braku dostępu do Rejestru Spadkowego notariusz może otworzyć sprawę spadkową bez korzystania z tego rejestru. Musi jednak sprawdzić, czy nie ma innych spraw spadkowych, umów spadkowych lub testamentów w ciągu pięciu dni roboczych od daty przywrócenia dostępu do Rejestru Spadkowego.
 3. Jeżeli sprawa spadkowa została wszczęta bez wykorzystania Rejestru Spadkowego, zabronione jest wydanie poświadczenia dziedziczenia przed jego zarejestrowaniem w Rejestrze Spadkowym.
 4. Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy nr 1760/5 z dnia 3 maja 2022 r. zatwierdziło listę notariuszy, którzy mogą dokonywać czynności notarialnych w odniesieniu do wartościowego mienia w stanie wojennym.

Jak zawrzeć umowę o spadek na Ukrainie, jeśli spadkobierca przebywa za granicą?

Jeśli spadkobierca przebywa za granicą, na przykład w Polsce, powinien skontaktować się z ukraińskim urzędem konsularnym lub polskim notariuszem w celu przygotowania wniosku o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia i przesłania go pocztą do notariusza, który otworzył akt poświadczenia dziedziczenia. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru zagranicznego notariusza, wniosek musi zostać opatrzony apostille i przetłumaczony na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego. Jeśli jednak chcesz, aby Twój podpis został zatwierdzony przez notariusza w Polsce, krajach bałtyckich, Czechach itp., dodatkowa legalizacja wniosku nie jest wymagana, ponieważ Ukraina ma uproszczony obieg dokumentów z tymi krajami.

Należy pamiętać, że proces dziedziczenia składa się z dwóch następujących po sobie etapów:

 1. Przyjęcie spadku (realizowane poprzez złożenie stosownego wniosku u notariusza)
 2. Rejestracja praw do spadku i uzyskanie zaświadczenia o prawach do spadku.

Jak wspomniano powyżej, w okresie stanu wojennego teoretycznie można zwrócić się do dowolnego notariusza na Ukrainie (z zatwierdzonej listy) w celu otwarcia sprawy spadkowej. Warto jednak pamiętać, że notariusz, który otworzył sprawę w miejscu innym niż miejsce dziedziczenia, nie ma uprawnień do wydania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Warto zauważyć, że w celu realizacji drugiego etapu – rejestracji praw do spadku, spadkobierca może zaangażować swojego przedstawiciela, pełnomocnika, który zajmie się wszystkimi kwestiami proceduralnymi. Jego uprawnienia muszą być określone w notarialnym pełnomocnictwie, które może być wydane w Polsce, nie tylko na Ukrainie.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *