Pomoc pieniężna po zmarłych żołnierzy na Ukrainie w 2024 r.

Karol Popko
6 marca 2024
Komentarze 0
Kobieta z żołnierzem ukraińskim Source: Vista Create

W 2024 r. Ukraina nadal odczuwa skutki trwającej wojny, która powoduje nieodwracalne straty, w szczególności życie personelu wojskowego broniącego kraju. W obliczu tych tragicznych wydarzeń państwo stara się zapewnić wsparcie rodzinom ofiar, w szczególności poprzez rekompensaty finansowe. Znaczenie tego wsparcia polega nie tylko na wymiarze finansowym, ale także na uznaniu poświęcenia i wkładu poległych we wspólną sprawę obrony kraju.

Ile wynosi odszkodowanie od państwa za śmierć wojskowego?

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 1066 z dnia 27.09.2022 r. i nr 836 z dnia 09.08.2023 r. ustalono, że rodziny zmarłych wojskowych otrzymują ryczałt w wysokości 15 mln hrywien. Kwota ta jest rozdzielana w równych częściach między wszystkie osoby uprawnione do otrzymania odszkodowania zgodnie z art. 16-1 ustawy Ukrainy „O ochronie socjalnej i prawnej żołnierzy i członków ich rodzin”.

Prawo do zryczałtowanej zapomogi pieniężnej powstaje z dniem śmierci żołnierza w okresie stanu wojennego, stwierdzonej aktem zgonu. Należy zauważyć, że wypłata zapomogi nie dotyczy osób skazanych za zdradę stanu, kolaborację lub współdziałanie z państwem agresorem.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Warto również zauważyć, że wysokość odszkodowania może się różnić w zależności od okoliczności śmierci wojskowego. Jeśli śmierć nastąpiła podczas udziału w operacjach bojowych lub podczas pełnienia służby wojskowej, krewni mają prawo do odszkodowania w wysokości 15 milionów hrywien.

Kto może otrzymać zryczałtowaną wypłatę za zmarłych wojskowych w 2024 r.

Zryczałtowany zasiłek pieniężny (LSA) dla zmarłych wojskowych na Ukrainie jest wypłacany rodzinom wszystkich zmarłych wojskowych począwszy od 24 lutego 2022 r. Płatności te zostały zatwierdzone odpowiednią uchwałą Gabinetu Ministrów nr 168 z dnia 28 lutego 2022 roku. Jednak wiele ustaw związanych ze statusem prawnym i wypłatami dla wojskowych jest uzupełnianych i zmienianych, w tym zasady rejestracji wojskowej mężczyzn i kobiet. Również od 29 marca 2024 r. krąg osób uprawnionych do otrzymania rekompensaty finansowej zostanie rozszerzony dzięki zmianom wprowadzonym ustawą nr 9226 w odpowiednich ramach prawnych. Również od kwietnia tego roku wojskowi będą mogli samodzielnie określić, komu i ile (w procentach) zostanie wypłacone OGD w przypadku ich śmierci.

Zgodnie ze zmianami w przepisach, nie tylko najbliżsi członkowie rodziny zmarłego żołnierza, ale także osoby pozostające na jego utrzymaniu będą teraz uprawnione do odszkodowania.

Kto jest uważany za członka rodziny wojskowej

W tym przypadku za członków rodziny uważa się wojskowych:

 • żona/mąż;
 • dzieci – w tym dzieci poczęte za życia zmarłego i urodzone po jego śmierci, niezależnie od tego, czy urodziły się w oficjalnym związku małżeńskim, czy nie, wspólne, przybrane i któregokolwiek z małżonków, a także dzieci, w stosunku do których zmarły został pozbawiony praw rodzicielskich;
 • rodziców;
 • bliscy krewni członka personelu medycznego (rodzeństwo, dziadkowie, ciotki lub wujowie, wnuki itp.) lub bliscy krewni żony lub macochy/ojczyma, pod warunkiem, że mieszkali na stałe z członkiem personelu medycznego, mieli wspólny budżet i wspólne gospodarstwo domowe.

Kto jest uznawany za osobę pozostającą na utrzymaniu wojskowego

Drugą kategorią uprawnioną do odszkodowania są osoby pozostające na utrzymaniu żołnierza, w tym:

 • rodzice/rodzice adopcyjni;
 • żonę/męża (jeśli nie zawarli ponownego związku małżeńskiego), w tym kobietę/mężczyznę, z którą/którym pracownik nie był oficjalnie w związku małżeńskim, ale mieszkał razem (konkubinat musi zostać stwierdzony decyzją sądu);
 • Dzieci, które nie mają/nie miały własnej rodziny;
 • Dzieci, które mają własną rodzinę, ale stały się niepełnosprawne przed osiągnięciem dorosłości;
 • dzieci, których oboje rodzice nie żyją lub zaginęli.

Należy pamiętać, że aby otrzymać MSA, należy przedstawić odpowiednią dokumentację (np. nakaz sądowy lub poświadczony notarialnie dokument potwierdzający, że dana osoba jest utrzymywana przez wojsko).

Procedura ustalania kolejki odbiorców rekompensat

Jak wspomniano powyżej, ustawodawstwo pozwala obecnie członkom sił zbrojnych na sporządzenie testamentu dotyczącego dystrybucji zryczałtowanej pomocy pieniężnej, dając im możliwość osobistego określenia, komu i ile odszkodowania zostanie wypłacone w przypadku ich śmierci lub zgonu. Ta innowacja daje personelowi wojskowemu większą kontrolę nad własnymi decyzjami finansowymi i pozwala im zapewnić wsparcie finansowe tym, którzy najbardziej go potrzebują, zgodnie z ich wyborem.

Jednocześnie państwo zachowuje prawo do zagwarantowania, że niezależnie od woli, początkowe prawo do otrzymania pomocy przysługuje małoletnim i małoletnim dzieciom, dorosłym niepełnosprawnym dzieciom, niepełnosprawnej wdowie (wdowcowi) i niepełnosprawnym rodzicom zmarłego. W przypadku braku osobistego nakazu, prawo określa wyraźną kolejność pierwszeństwa dla innych możliwych odbiorców odszkodowania, począwszy od dzieci, małżonków, rodziców, wnuków, a skończywszy na konkubentach i osobach pozostających na utrzymaniu zmarłego.

Kto w wojsku ma prawo do sporządzenia testamentu na wypadek śmierci?

Prawo do sporządzenia imiennego nakazu wypłaty zryczałtowanego świadczenia z tytułu śmierci przysługuje szerokiemu gronu osób zaangażowanych w obronność i bezpieczeństwo kraju. Kategoria ta obejmuje:

 • Żołnierze, poborowi lub rezerwiści uczestniczący w szkoleniu lub specjalistycznym szkoleniu lub służbie,
 • osób w randze i aktach służby obrony cywilnej,
 • pracowników obiektów infrastruktury krytycznej,
 • urzędnicy służby cywilnej, urzędnicy samorządowi,
 • funkcjonariusze policji.

Jednocześnie warto przypomnieć, że aby uratować życie jak największej liczby ukraińskich obrońców, istnieje możliwość pomocy ukraińskiemu wojsku z zagranicy.

Jak otrzymać odszkodowanie za zmarłego żołnierza?

Aby rozpocząć proces odszkodowawczy, należy wykonać określone czynności.

 1. Rodzina musi najpierw otrzymać oficjalne powiadomienie o śmierci żołnierza z wojskowego biura rekrutacyjnego lub jednostki wojskowej, a także akt zgonu.
 2. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do dowództwa jednostki wojskowej o niezbędne dokumenty (wyciąg z rozkazu o wyłączeniu żołnierza ze stanu osobowego, dokument z okolicznościami śmierci żołnierza, a także dokument o składzie rodziny zmarłego). Dokumenty powinny zostać przygotowane po złożeniu wniosku w ciągu 10 dni.
 3. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów rodzina powinna zwrócić się do terytorialnego ośrodka pozyskiwania i wsparcia społecznego w celu złożenia wniosku o pomoc. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty otrzymane z jednostki wojskowej, a także kopie aktu zgonu i odpowiednie strony paszportu beneficjenta. Jeśli wniosek o odszkodowanie składają rodzice zmarłego wojskowego, muszą oni również dostarczyć kopię aktu urodzenia zmarłego, żona – kopię aktu małżeństwa, dzieci – kopię aktu urodzenia, a osoby, które pozostawały na ich utrzymaniu, odpowiednie orzeczenie sądu.
 4. Po weryfikacji złożonych dokumentów TCC SP poświadcza je i przesyła w ciągu 15 dni do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie specjalna komisja w ciągu 30 dni musi podjąć decyzję o wypłacie zryczałtowanej pomocy finansowej wnioskodawcom.
 5. Decyzja jest zatwierdzana przez Ministra Obrony Ukrainy. W przypadku odmowy wypłaty można odwołać się do sądu.
 6. Pieniądze są przelewane na konto Dowództwa Sił Lądowych AFU, skąd są przekazywane na konta członków rodziny zmarłego za pośrednictwem TCC SP.

Zobacz też: Zezwolenie na pobyt w Polsce dla Ukraińców w 2024 roku

Zazwyczaj cała procedura uzyskania CDP trwa kilka miesięcy. Odszkodowanie jest dzielone równo między wszystkich członków rodziny.

Należy jednak pamiętać, że termin składania wniosków o zryczałtowaną pomoc pieniężną wynosi 3 lata od daty śmierci członka personelu wojskowego.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *