Tymczasowa ochrona dla Ukraińców w Chorwacji w 2023 r.

Yana Zakharchuk
Inne, Świat | 9 października 2023
Komentarze 0
Uchodźca z Ukrainy udaje się do Chorwacji w celu uzyskania tymczasowej ochrony-PL Source: Vista Create

Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na pełną skalę Chorwacja stała się jednym z krajów, które przyjęły obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki za granicę i zapewniły im tymczasową ochronę na swoim terytorium. Jak udzielić tymczasowej ochrony Ukraińcom w Chorwacji w 2023 r., jaką pomoc społeczną i świadczenia państwo zapewnia ukraińskim uchodźcom, zostaną omówione w tym artykule.

Zasady wjazdu i rejestracji w Chorwacji w 2023 r.

Od 2023 r. wiele osób ubiegających się o azyl w Europie rozważa zmianę kraju azylu. Prawo to jest przyznawane zgodnie z art. 26 ust. 4 dyrektywy UE. Chorwacja jest jednym z krajów w Europie (także Niemcy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia), w których ustawodawstwo przewiduje, że uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać ponowną ochronę tymczasową po pobycie w innym kraju, w tym po uzyskaniu statusu tymczasowego w Polsce. Aby uzyskać tymczasową ochronę w Chorwacji, konieczne jest zrzeczenie się takiego statusu w innym kraju.

Na przejściu granicznym Republiki Chorwacji, jeśli dana osoba zadeklaruje, że jest uchodźcą z Ukrainy, może wjechać na terytorium Chorwacji bez konieczności posiadania dokumentu podróży w celu przekroczenia granicy państwowej. Jeśli obywatel Ukrainy nie ma wynajętego zakwaterowania i nie wie, gdzie mieszkać, powinien skontaktować się z ośrodkami pobytu osób tymczasowo przesiedlonych znajdującymi się w Osijeku i Gospiću. Po przyjeździe należy złożyć wniosek o zatwierdzenie ochrony czasowej w najbliższym oddziale policji (lub komisariacie policji w miejscu zamieszkania), gdzie po określonym czasie zostanie wydana karta identyfikacyjna cudzoziemca objętego ochroną czasową. Do wniosku należy dołączyć:

 • umowa najmu (jeśli nieruchomość jest własnością, dokument własności);
 • oświadczenie właściciela nieruchomości wyrażające zgodę na zameldowanie przesiedleńca w wynajmowanym mieszkaniu;
 • kopie dokumentów właściciela.

W Chorwacji za ochronę tymczasową odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministarstvo unutarnjih poslova RH). Jeśli przebywasz w zbiorowym ośrodku dla uchodźców, możesz złożyć wniosek, kontaktując się z dyżurnym funkcjonariuszem policji. Aby złożyć wniosek online, kliknij link.

Wszelkie informacje w języku ukraińskim na temat pobytu w Chorwacji i pomocy dostępne są na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 114 (od 8:00 do 16:00 w dni powszednie).

Kto może uzyskać status ochrony czasowej w Chorwacji w 2023 r.

Chorwacki rząd określił listę osób, które mogą otrzymać tymczasową ochronę, a mianowicie:

 • obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin, którzy mieszkali na Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r;
 • bezpaństwowcy i obywatele innych krajów, którzy otrzymywali ochronę międzynarodową lub krajową na Ukrainie od 24 lutego 2022 r. oraz członkowie ich rodzin, którzy posiadali zezwolenie na pobyt na Ukrainie;
 • obywatele państw trzecich, którzy na dzień 24 lutego 2022 r. posiadają ważne prawo stałego pobytu na Ukrainie zgodnie z prawem ukraińskim i którzy nie są w stanie powrócić do kraju pochodzenia na bezpiecznych i trwałych warunkach;
 • przesiedleńców i członków ich rodzin, którzy opuścili terytorium Ukrainy z powodu niebezpieczeństwa bezpośrednio przed 24 lutego 2022 r. i nie mogą powrócić z powodu konfliktu zbrojnego.

 Prawa i obowiązki osoby po uzyskaniu tymczasowej ochrony w Chorwacji

Osobom, którym udzielono tymczasowej ochrony w Chorwacji, przysługują następujące prawa:

 • prawo pobytu na terytorium Republiki w okresie ochrony tymczasowej;
 • uzyskać zaświadczenie dla cudzoziemca, które jest traktowane jako zezwolenie na pobyt;
 • do pracy;
 • prawo do opieki zdrowotnej i medycznej;
 • podstawowe środki utrzymania;
 • prawo do edukacji na poziomie podstawowym i średnim na takich samych warunkach jak obywatele Chorwacji;
 • Prawo do łączenia rodzin;
 • prawo do informacji o prawach i obowiązkach.

Karta identyfikacyjna cudzoziemca objętego ochroną czasową jest potwierdzeniem korzystania ze wszystkich praw.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Wiążą się z tym również obowiązki, a mianowicie:

 • poszanowanie Konstytucji, ustaw i innych aktów prawnych Republiki;
 • współpracować z chorwackimi organami państwowymi i ośrodkami zakwaterowania oraz działać zgodnie z ich zasadami i instrukcjami;
 • przejść weryfikację i identyfikację;
 • w razie potrzeby poddać się badaniu lekarskiemu;
 • zgłosić zmianę miejsca zamieszkania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ciągu dwóch dni od zmiany miejsca zamieszkania.

Jak rozwiązywana jest kwestia zakwaterowania ukraińskich uchodźców w Chorwacji?

Jeśli po przybyciu na terytorium Republiki Chorwacji uchodźca nie ma gdzie się zatrzymać, może zgłosić się do ośrodków dla przesiedleńców, w których pobyt nie trwa dłużej niż 48 godzin. W takich ośrodkach można liczyć na nocleg, wyżywienie, internet, pomoc psychologiczną i medyczną. Później zaproponowany zostanie wybór jednego z obiektów zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców, który jest bardziej stałym miejscem zamieszkania. Pobyt w wyżej wymienionych placówkach jest bezpłatny. Możliwe jest również zamieszkanie w wynajętych mieszkaniach (wolontariusze pomogą Ci je znaleźć).

Pomoc społeczna dla ukraińskich uchodźców w Chorwacji

Jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w Chorwacji, dostępne są następujące usługi:

 • podstawowe usługi socjalne;
 • konsultacje;
 • wsparcie psychospołeczne;

Zobacz też: W których krajach Ukraińcy otrzymują największą pomoc finansową?

 • mieszkania (dla dzieci bez opieki, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, osób starszych i niepełnosprawnych);
 • tymczasowa rekompensata finansowa w wysokości do 330 EUR dla osoby samotnej i do 460 EUR dla rodziny.

Wniosek o tymczasową pomoc finansową można złożyć do pracownika socjalnego w ośrodku schronienia lub mieszkaniu zbiorowym odwiedzanym przez grupę mobilną; poza tymi obiektami wniosek składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej i jego oddziałów w Chorwacji. Pomoc ta jest wypłacana jednorazowo i ma na celu pokrycie wydatków wynikających z aktualnej sytuacji życiowej.

Opieka zdrowotna dla Ukraińców w Chorwacji

Osoba objęta tymczasową ochroną w Chorwacji ma prawo do leczenia ostrych i przewlekłych chorób przez lekarza rodzinnego, pediatrę lub ginekologa, leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach oraz szczepień. Dziecko ma pełne i równe prawa do pełnej opieki medycznej, tak jak dzieci w Chorwacji.

Zatrudnienie i praca dla ukraińskich uchodźców w Chorwacji

Obywatele, którym przyznano tymczasową ochronę w Chorwacji, mają takie same prawa i obowiązki w dziedzinie zatrudnienia jak obywatele chorwaccy i mogą korzystać z usług Chorwackiej Służby Zatrudnienia na takich samych warunkach. Doradcy zapewniają bezrobotnym profesjonalną pomoc w znalezieniu pracy zgodnej z ich umiejętnościami.

Możliwości edukacyjne dla Ukraińców w Chorwacji

Dzieci objęte tymczasową opieką mają prawo do rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w szkole podstawowej i średniej w Chorwacji na takich samych warunkach jak Chorwaci. Aby zapisać się do szkoły podstawowej (klasy od 1 do 8), należy skontaktować się z lokalną szkołą, gdzie po rozmowie z nauczycielem zostanie podjęta decyzja, do której klasy dziecko powinno zostać zapisane, to samo dotyczy szkoły średniej (klasy 8). Szkoła oferuje przygotowawcze kursy języka chorwackiego dla wszystkich uczniów. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy skontaktować się z przedszkolem w miejscu zamieszkania, gdzie uzyska się informacje na temat dostępności miejsc i warunków zapisu.

W każdym regionie i mieście Republiki Chorwacji istnieją różne programy dofinansowania kosztów wyżywienia, transportu, podręczników i zajęć pozalekcyjnych w szkołach średnich. Wszelkich informacji na ten temat udziela instytucja edukacyjna. Jeśli chodzi o studentów z Ukrainy, mają oni takie same prawa w dziedzinie edukacji jak studenci z Chorwacji. Mogą kontynuować naukę w instytucjach szkolnictwa wyższego, a o ich przyjęciu decydują odpowiednie wydziały, biorąc pod uwagę miejsca i inne kryteria.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *