Gdzie się uczyć po klasie 8 lub 9 w Polsce

Komentarze 0
Ukrainka studiuje w Polsce po ukończeniu 8 klasy Source: Vista Create

W polskim systemie edukacji dziecko musi zdać egzamin ósmoklasisty i wybrać placówkę, w której chce kontynuować naukę. Istnieją trzy takie placówki: liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła. Opowiemy Ci więcej o szczegółach przyjęcia i zaletach każdej z nich.

Co to jest egzamin ósmoklasisty?

Jeśli Ukrainiec ukończył 8 klasę w polskiej szkole, ma prawo przystąpić do kolejnego poziomu edukacji na takich samych zasadach jak uczniowie z polskim obywatelstwem. Aby to zrobić, muszą zdać obowiązkowy egzamin z czterech przedmiotów:

 • języka polskiego
 • języka obcego nauczanego w szkole
 •  matematyki
 • przedmiotu do wyboru: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

Uwaga: W czasie pandemii Covid-19 egzamin z przedmiotu do wyboru został odwołany i nie trzeba do niego przystępować.

Cudzoziemcy, w tym Ukraińcy, mają prawo do ułatwionych warunków: osobnej sali, osobnej pracy egzaminacyjnej, wydłużonego czasu egzaminu, zgody na korzystanie z dwujęzycznego słownika. Aby skorzystać z tej możliwości, należy uzyskać wniosek rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wyniki egzaminu, wraz z ocenami na świadectwie ukończenia szkoły, będą podstawą do przyjęcia na kolejny poziom edukacji.

Jak dostać się do liceum lub technikum z wynikami egzaminu ósmoklasisty lub bez nich?

Rekrutacja w Polsce odbywa się online poprzez specjalną stronę internetową. Możesz złożyć wniosek do sześciu placówek edukacyjnych. W ramach tych placówek można wybrać nieograniczoną liczbę specjalności. Każde liceum i technikum ma swój ranking. Im wyższy rating, tym trudniej dostać się do danej placówki edukacyjnej, ponieważ wymaga ona wyższych wyników egzaminu ósmoklasisty. I odwrotnie, im niższy rating, tym niższy wynik wymagany do przyjęcia.

Proces selekcji odbywa się w dwóch falach. Zdarza się, że nawet uczniowie z wysokimi wynikami nie dostają się do upragnionej szkoły w pierwszej fali rekrutacji, ponieważ źle oceniają swoje możliwości w stosunku do rankingu szkoły. To nie koniec – uczeń może ubiegać się o przyjęcie w drugiej turze naboru na tych samych warunkach, co w pierwszej fali.

Dla uczniów, którzy ukończyli 9 klas na Ukrainie i nie posiadają wyników polskiego egzaminu ósmoklasisty, selekcja odbywa się indywidualnie po zakończeniu drugiej fali rekrutacji. Uczeń i jego rodzice muszą skontaktować się z dyrektorem szkoły, do której dziecko chce się zapisać. Dziecko może zostać przyjęte, jeśli posiada znajomość języka polskiego na poziomie A2-B1 i w placówce edukacyjnej są wolne miejsca.

Przy ubieganiu się o przyjęcie do polskich publicznych liceów lub techników ważne jest przestrzeganie wymagań i warunków instytucji edukacyjnych, a także kontrolowanie terminów rejestracji, rezerwacji miejsca w internacie i składania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ogólnie rzecz biorąc, cały proces odbywa się w następującej kolejności:

 • Od 15.05.2023 do 19.05.2023 – wybór i złożenie wniosku do liceum lub technikum. Możliwe jest złożenie wniosku do nie więcej niż trzech placówek edukacyjnych, przy czym konieczne jest wskazanie placówek w kolejności, w jakiej uczeń chce złożyć wniosek.
 • Od 15.05.2023 do 29.05.2023 – wybór i składanie wniosków do specjalistycznych placówek oświatowych (sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych, wojskowych).
 • Od 30.05.2023 do 12.06.2023 – egzaminy dodatkowe w celu przyjęcia do liceów profilowanych.
 • Do 14.06.2023 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki egzaminów.
 •  21.07.2023 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Od 23.06.2023 do 12.07.2023 – możliwość dokonywania zmian przez kandydatów (można zmienić wybraną szkołę lub profil studiów).
 • Od 23.06.2023 do 12.07.2023 – przygotowanie i złożenie kompletu dokumentów uczniowskich wymaganych przez placówkę oświatową.
 • Do 27.06.2023 do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 31.07.2023 do 02.08.2023 – dodatkowa rekrutacja kandydatów. Jeżeli uczeń nie zostanie przyjęty do wybranej placówki oświatowej, może ubiegać się o miejsce w innym liceum lub technikum, jeżeli są wolne miejsca.

Jaka jest różnica między liceum a technikum?

Liceum ogólnokształcące obejmuje 4 lata nauki, które przygotują ucznia do matury, czyli egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości. Matura daje możliwość dostania się na wyższe uczelnie. Podczas nauki w liceum dzieci wybierają 2-3 przedmioty do pogłębionej nauki, a wszystkie pozostałe przedmioty są opanowane na poziomie podstawowym. Instytucja ta zapewnia wykształcenie średnie ogólne, ale nie daje możliwości zdobycia konkretnego zawodu.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Oprócz wiedzy ogólnej uczniowie otrzymują kwalifikacje zawodowe w wybranej przez siebie specjalności. Ukończenie szkoły zawodowej daje wykształcenie średnie zawodowe, a tym samym możliwość znalezienia pracy. Spośród przedmiotów ogólnokształcących (czyli niezwiązanych z wybranym zawodem) można wybrać 1 lub 2 do pogłębionej nauki. Nie ma konieczności zdawania matury po ukończeniu technikum, ale jest ona wymagana, jeśli dziecko chce kontynuować naukę na uczelni wyższej.

W technikum uczeń musi zdać zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną. Po pomyślnym zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy „technik” (np. technik informatyk, technik technologii żywności itp.)

Co to jest szkoła zawodowa?

Szkoła zawodowa to placówka oświatowa, która dzieli się na dwa poziomy: pierwszy i drugi. Podczas trzyletniej nauki w szkole pierwszego stopnia uczeń uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie techniki jako pomocnik mistrza. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się bezpośrednio w szkole, u pracodawców lub w centrach kształcenia zawodowego. Ogólna wiedza pedagogiczna jest zdobywana w szkole lub na specjalnych kursach teoretycznych dla młodocianych pracowników. Po pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych uczeń może pracować lub udać się do szkoły zawodowej II stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego technika.

Akademiki dla uczniów szkół technicznych i liceów w Polsce

Istnieją dwa rodzaje zakwaterowania dla uczniów szkół technicznych i liceów. Pierwszy typ, internat (szkoła z internatem), zapewnia uczniom:

 • całodobowe zakwaterowanie w budynku na terenie kampusu
 • wyżywienie
 • odpowiednie warunki do nauki, wypoczynku i rekreacji
 • zajęcia kulturalno-rozrywkowe służące socjalizacji i uczestnictwu w życiu kulturalnym.

Najczęściej internaty zapewniają specjalistyczne szkoły sportowe, plastyczne i muzyczne, gdyż ułatwia to proces nauki i dostęp do niezbędnych materiałów, takich jak sale gimnastyczne, pracownie plastyczne czy studia nagrań. Istnieją jednak również szkoły z internatem. Internat należy do konkretnej placówki edukacyjnej, więc nie mogą w nim mieszkać uczniowie innych szkół.

Drugim rodzajem zakwaterowania dla uczniów polskich liceów i techników są akademiki (bursy). Mieszkają w nich uczniowie z różnych placówek oświatowych. W internacie może znajdować się stołówka, biblioteka i różne zajęcia dla uczniów. Jeśli internat jest zarządzany bezpośrednio przez dyrektora szkoły, za utrzymanie porządku w internacie odpowiada kierownik działu oświaty i wychowania, inspektor oświaty lub dyrektor lokalnej placówki oświatowej.

Ceny za mieszkanie w internacie lub bursie różnią się w zależności od regionu, dlatego należy wziąć pod uwagę konkretne miejsce, w którym dziecko chce się uczyć.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *