Które ukraińskie kobiety dostały zakaz przekraczania granicy, a którzy mężczyźni mają do tego prawo?

Tetiana Sharapova
Ukraina | 1 lutego 2023
Komentarze 0
Mężczyzna opuszcza Ukrainę. Pl create.vista.com

Gabinet Ministrów Ukrainy zakazał pewnym kategoriom Ukraińców, w tym kobietom, wyjazdów za granicę w czasie stanu wojennego. Podpowiadamy, kto stracił prawo do przekraczania granicy, jakie są wyjątki i którzy mężczyźni mają prawo opuścić Ukrainę w czasie stanu wojennego.

Deputowani i urzędnicy mają zakaz opuszczania Ukrainy

Uchwałą nr 69 z 27 stycznia 2023 roku Gabinet Ministrów Ukrainy określił listę obywateli Ukrainy, którzy nie mogą swobodnie wyjeżdżać za granicę w czasie stanu wojennego. Zabronione jest przekraczanie granicy państwowej z własnej decyzji:

 • posłom różnych szczebli, urzędnikom państwowym i innym urzędnikom;
 • pracownikom, którym organy władzy państwowej lub inne organy państwowe albo samorządowe rezerwują miejsce na okres mobilizacji i czas wojny;
 • szefom, przedsiębiorstw państwowych, prezesom i członkom organów wykonawczych spółek państwowych i gospodarczych;
 • prezesom i członkom organów wykonawczych podmiotów gospodarczych, w których państwo posiada więcej niż 50% udziałów.

Te kategorie obywateli – zarówno mężczyzn jak i kobiet – mogą wyjeżdżać za granicę tylko w nielicznych przypadkach. Mogą wyjechać w podróż służbową (na podstawie stosownej decyzji właściwych organów), na leczenie (jeśli jest pismo Ministra Zdrowia o zgodzie strony zagranicznej na leczenie tej osoby) lub w przypadku śmierci członka rodziny pierwszego lub drugiego stopnia pokrewieństwa (w tym przypadku decyzję o zezwoleniu na przekroczenie granicy musi podjąć komendant Państwowej Straży Granicznej). Instytucja zaznacza również, że w wyjątkowych przypadkach kobiety lub mężczyźni, którzy podlegają zakazowi, ale są samotnymi rodzicami i wychowują dziecko (dzieci) do 18 roku życia, mogą przekroczyć granicę państwową. Jeśli dziecko przebywa za granicą, ojciec lub matka mogą wyjechać z Ukrainy, aby je odwiedzić.

Jakie kategorie mężczyzn są uprawnione do przekraczania granicy?

Zgodnie z dekretem Gabinetu Ministrów nr 57 z 27.01.1995 r. prawo do przekroczenia granicy Ukrainy w czasie stanu wojennego mają następujące kategorie mężczyzn:

 • Mężczyźni powyżej 60 roku życia lub poniżej 18 roku życia.

To właśnie mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają zakaz opuszczania Ukrainy. Jeśli więc jesteś powyżej lub poniżej wieku poborowego, możesz bez obaw opuścić kraj.

 • Jeśli mężczyzna jest niepełnosprawny (nie ma znaczenia, do jakiej grupy) lub został skreślony z ewidencji wojskowej z powodu niezdolności do służby.

Uwaga! Częściowa niezdolność do służby wojskowej nie jest podstawą do opuszczenia Ukrainy. A dokumenty, w których odnotowano wykreślenie z ewidencji wojskowej, nie potwierdzają niepełnosprawności.

 • Mężczyźni, którzy są czasowo niezdolni do służby wojskowej.

Pamiętaj jednak, że status ten przyznawany jest na 6 miesięcy i po tym okresie będziesz musiał ponownie poddać się badaniom lekarskim.

 • Mężczyźni utrzymujący troje lub więcej dzieci.

Jeśli masz pod opieką troje lub więcej dzieci, masz prawo do przekroczenia granicy. Trzeba jednak zgromadzić niezbędne do tego dokumenty:

 1. akty urodzenia wszystkich dzieci;
 2. akt rejestracyjny małżeństwa z matką dzieci oraz akty urodzenia dzieci;
 3. orzeczenie sądu rozwiązujące małżeństwo i ustalające miejsce zamieszkania dzieci przy ojcu;
 4. orzeczenie sądu rozwiązujące małżeństwo i postanowienie organu opiekuńczego o ustaleniu miejsca pobytu dzieci przy ojcu;
 5. świadectwo ojca licznej rodziny.
 • Mężczyźni, którzy mają troje lub więcej dzieci.

Nawet jeśli mężczyzna planuje wyjazd za granicę bez dzieci, ma do tego prawo jako ojciec wielodzietny. Aby to zrobić, należy przygotować dokumenty potwierdzające ojcostwo.

 • Samotni ojcowie

Jeśli samotnie wychowujesz jedno lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia, masz prawo do przekroczenia granicy. W tym przypadku należy przygotować akt urodzenia, akt zgonu matki lub orzeczenie sądu pozbawiające matkę praw rodzicielskich.

Uwaga! Jeśli mężczyzna ożeni się po raz drugi, nie jest już uważany za osobę samotnie wychowującą dziecko.

 • Mężczyźni towarzyszący osobom niepełnosprawnym

Jeśli opiekujesz się chorym ojcem, matką, żoną lub dzieckiem, również masz prawo do wyjazdu z Ukrainy. Można to jednak zrobić tylko raz. A trzeba zaznaczyć, że można towarzyszyć osobie z I lub II grupą inwalidzką. Towarzyszenie osobie z III grupą inwalidzką nie jest przewidziane przez ustawodawstwo ukraińskie.

 • Mężczyźni pracujący, studiujący lub stale przebywający za granicą

W tym celu należy przygotować wizę wspomagającą. Jeśli podróżujesz w celu podjęcia studiów, musisz również okazać legitymację studencką.

 • Mężczyźni, którzy potrzebują leczenia w zagranicznych klinikach.
 • Mężczyźni, którzy zostali wcieleni do sił zbrojnych i ucierpieli w wyniku działań wojennych. Mają oni prawo do leczenia za granicą.

Dodatkowe kategorie mężczyzn dopuszczonych do przekraczania granicy

Ponadto w lipcu br. wprowadzono kilka zmian w rozporządzeniu. Tym samym, według nich, granicę mogą również przekroczyć:

 • kierowcy transportu międzynarodowego lub kierowcy przewożący ładunki medyczne lub ładunki w ramach pomocy dla AFU;
 • pracownicy kolei;
 • sportowcy;
 • mężczyźni towarzyszący kobietom w ciąży.

Zobacz też: Pociągi Ukraina-Polska w 2023 r.

Ważne jest, że ciąża musi rozpocząć się w 35 tygodniu ciąży. Potrzebne są również dokumenty potwierdzające to.

Jaka jest długość pobytu za granicą?

Jeśli posiadasz wizę pracowniczą, studencką lub pozwolenie na pobyt, masz prawo przebywać za granicą do czasu wygaśnięcia tych dokumentów. Istnieje również możliwość przedłużenia wizy. Na przykład ukraińscy kierowcy mogą to zrobić bez konieczności przyjazdu do Ukrainy.

Sportowcy nie mogą przebywać poza Ukrainą dłużej niż 30 dni. Kierowcy dalekobieżni, bez specjalnej wizy pracowniczej – nie więcej niż 45 dni. Pracownicy kolei mogą przebywać za granicą maksymalnie przez 6 miesięcy.

Mężczyźni z niepełnosprawnością, odroczeniami wojskowymi, samotni ojcowie i opiekunowie trojga lub więcej dzieci mogą przebywać za granicą bez jasno określonego limitu czasowego.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.