System oceniania w polskich szkołach: oceny literowe, waga i sposób przeliczania ocen polskich na ukraińskie

Irina Turaieva
Dzieci, Polska, Studenci | 26 września 2022
Komentarze 0
uczniowie przy swoich biurkach otrzymali oceny w listach w Polsce-PL Source: Vista Create

System oceniania w polskich szkołach ma swoje osobliwości i różnice w porównaniu z ukraińskim. Proponujemy zrozumieć, jak wygląda system oceniania w polskich szkołach, a także co powinni wiedzieć ukraińscy rodzice, których dzieci uczą się w polskich placówkach edukacyjnych.

Oceny w polskich szkołach: czy w Polsce obowiązuje 12-punktowy system oceniania?

Ze względu na różnice między ukraińskim i polskim systemem edukacji, rodzice ukraińskich uczniów mają obecnie pewne trudności ze zrozumieniem szczegółów organizacyjnych związanych z edukacją ich dzieci w polskiej szkole. Spróbujmy zrozumieć główne kwestie.

Oceny w Polsce w szkole podstawowej

Planując zapisanie dziecka do polskiej szkoły należy pamiętać, że na pierwszym etapie edukacji podstawowej (klasy 1-3) w polskich szkołach nie stawia się ocen – nauczyciele stosują opisowy system oceniania pracy. Polega on na szczegółowym wyjaśnianiu popełnianych błędów i analizie niepoprawnie wykonanych zadań, a także stosowaniu technik zachęcających i pozytywnej informacji zwrotnej. Jednocześnie w niektórych szkołach nauczyciele oferują uczniom symboliczne odpowiedniki ocen: słoneczko, chmurkę, rakietę, wesołe lub smutne karteczki itp. Po pierwszych trzech stopniach wystawiane są oceny.

Oceny w polskich szkołach w literach, liczbach i procentach

W przeciwieństwie do 12-punktowego systemu oceniania w ukraińskich szkołach, standardowym modelem w Polsce jest 6-punktowy system oceniania:

 • „1” – niewystarczający poziom wiedzy;
 • „2” jest dopuszczalne;
 • „3” jest wystarczające;
 • „4” jest dobre;
 • „5” to bardzo dobry wynik;
 • „6” jest doskonały.

W takim przypadku oceny mogą być przyznawane za pomocą „+” i „-”. Te dodatkowe znaki pozwalają rozszerzyć zakres akceptowalnych ocen (na przykład „D” z dwoma minusami jest nadal lepsze niż „D”). Ponadto plusy i minusy mogą być przypisywane niezależnie od oceny, co może również wpływać na ogólny wynik semestru. W tym modelu oceny semestralne są przypisywane jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen. Podstawą oceniania jest skala procentowa: „2” przyznawane jest za 50% poprawnie wykonanej pracy, 3 punkty za 74% poprawnie wykonanej pracy, a na przykład „4” za 89%. Oznacza to pięć ocen pozytywnych i jedną negatywną, ponieważ „1” nie jest zaliczeniem.

Oprócz tradycyjnego modelu oceniania za pomocą liczb, w niektórych instytucjach edukacyjnych w Polsce uczniowie otrzymują oceny za pomocą liter:

 • A – doskonały;
 • B – bardzo dobry;
 • C jest dobre;
 • D – przeciętny;
 • E – poniżej średniej;
 • F – niezadowalający.

Niektóre szkoły dodają również system punktów do zdobycia w każdym przedmiocie.

Ocena bz, np i nb w Polsce – co to jest?

Czasami rodzice w Polsce mogą zobaczyć w dzienniku elektronicznym swojego dziecka dość niejasną ocenę bz lub np. W rzeczywistości skróty te nie są do końca poprawne, aby uznać je za ocenę, chociaż takie wpisy w dzienniku mogą mieć pewien wpływ na bieżące oceny. W końcu „ocena” bz w Polsce oznacza brak zadania, a np oznacza nieprzygotowanie do lekcji.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Pomoże Ci to być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami .

Podobnie symbol „nb” w dzienniku elektronicznym nie jest oceną, a jedynie informacją dla nauczyciela i rodziców o nieobecności ucznia. Po oddaniu przez ucznia niekompletnej pracy, nauczyciel wpisze ocenę w polu „nb”.

Ocenianie w Polskiej Szkole Zachowania

Oddzielnie szkoły w Polsce oceniają zachowanie uczniów, które zgodnie ze skalą ocen może wynosić:

 • naganne;
 • nieodpowiednia;
 • poprawne);
 • dobry;
 • bardzo dobry;
 • wzorowe.

Należy pamiętać, że parametr ten jest również brany pod uwagę w ogólnych wynikach w szkole podstawowej.

Jak przekonwertować polskie oceny na ukraińskie

Kwestia przenoszenia ocen ukraińskich studentów studiujących za granicą pozostaje niejednoznaczna i kontrowersyjna. W końcu Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy nie zapewnia jednoznacznych wytycznych dotyczących tej procedury. Według Serhija Gorbaczowa, rzecznika ds. edukacji, nie ma uniwersalnego podejścia, a decyzje są podejmowane indywidualnie przez każdą szkołę na posiedzeniach rady pedagogicznej.

Dlatego obecnie wszelkie przeliczenia są przybliżone i mogą się różnić w zależności od konkretnych wymagań instytucji edukacyjnej lub programu studiów. Niemniej jednak, aby zrozumieć sytuację związaną z wynikami w nauce dziecka, rodzice mogą samodzielnie przeliczyć oceny z polskich szkół na ukraińskie (lub odwrotnie, ukraińskie na polskie), korzystając z tabeli zawartej w załączniku 6 do decyzji nr R.000.42.19 z dnia 19 czerwca 2019 r. „Szczegółowe zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą” (SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZELICZANIA OCEN ZE ŚWIADECTW I DYPLOMÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ).

„Waga oceny”, średnia ocen i zagrożenia w polskim systemie oceniania

Ważnym pojęciem w systemie oceniania uczniów w polskich szkołach jest tzw. waga oceny. Wygląda ona jak specjalna ocena, która jest umieszczana powyżej głównej oceny ucznia. Częściowo waga oceny jest ustalana na poziomie ministerstwa, a częściowo jest wprowadzana bezpośrednio przez szkołę i ustalana wewnętrznymi przepisami, nadając każdemu rodzajowi aktywności w klasie określoną „wagę”. Na przykład ocena za test, dyktando lub udział w konkursie ma prawdopodobnie najwyższą wagę, praca domowa ma prawdopodobnie średnią wagę, a odpowiedź ustna w klasie ma prawdopodobnie najniższą wagę.

Taka zmienna oceny została wprowadzona, aby zapewnić bardziej obiektywne wyprowadzenie średniej oceny za pracę studenta w ciągu roku. Aby obliczyć ocenę na podstawie „wagi oceny”, suma oceny z „wagą” jest sumowana i dzielona przez liczbę wartości. Innymi słowy, aby obliczyć średnią ocen, każda ocena musi zostać dodana tyle razy, ile waży i podzielona przez liczbę ocen.

Zobacz też: Szkoły policealne w Polsce

Na przykład, jeśli student otrzymał „3” z wagą 2 i „4” z wagą 3 oraz 5 punktów z wagą 1 w ciągu semestru, średnia ocena nie będzie wynosić 3+4+5 = 12/3 = 4, ale prawidłowe obliczenie średniej oceny będzie wyglądać następująco:

(3+3) + (4+4+4) +5 = 23/6 = 3,83

Na kilka tygodni przed wystawieniem ocen semestralnych/rocznych w dzienniku mogą pojawić się „zagrożenia” – nauczyciele odnotowują, że średnia ocen jest niższa niż ocena dopuszczająca (tj. niższa niż 2 punkty). Uczeń może „poprawić” negatywną ocenę bieżącą (jedynkę) w ciągu dwóch tygodni. Jeśli powtórka się powiedzie, negatywna ocena zostanie zastąpiona nowym wynikiem powtórki.

Czy mogę zostać w Polsce na drugi rok: status „niekwalifikowany” i co z tym zrobić?

Należy pamiętać, że każdy uczeń w polskiej szkole musi uzyskać określoną liczbę ocen, aby otrzymać semestralną średnią ocen. Liczba ocen zależy bezpośrednio od liczby godzin nauki przewidzianych na dany przedmiot. Minimalną liczbę ocen oblicza się za pomocą następującego wzoru: pomnóż liczbę godzin przedmiotu w tygodniu przez 2 i dodaj 1. Na przykład, jeśli matematyka jest nauczana 4 razy w tygodniu, uczeń powinien uzyskać co najmniej B:

4 razy w tygodniu x 2 + 1 = 9 ocen w semestrze.

Jeśli uczeń nie uzyska wymaganej liczby ocen z danego przedmiotu, otrzymuje status „niezakwalifikowany”, ale za zgodą rady pedagogicznej może pracować nad materiałem. Z reguły poprawki odbywają się w formie testów z całego materiału na dany semestr. Możliwe jest również powtórzenie (za zgodą rady pedagogicznej) jednej lub dwóch „jednostek” z danego przedmiotu. W szkole średniej takie poprawki są zwykle planowane na ostatnie dni sierpnia, przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Uczeń może również otrzymać status „niezakwalifikowanego” za nieobecność na zajęciach, a dokładniej, jeśli opuścił ponad 50% (w szkole średniej) lub 30% (w szkole podstawowej) godzin lekcyjnych z danego przedmiotu.

Należy pamiętać, że „niezakwalifikowani” uczniowie nie mogą być promowani do następnej klasy. Jest jednak jeden wyjątek. Raz w ciągu całego okresu nauki (np. w ciągu 4 lat liceum) uczeń może liczyć na „warunkowe przeniesienie” do następnej klasy, jeśli nauczyciel danego przedmiotu wyrazi na to zgodę i zobowiąże się do zapewnienia spłaty długu akademickiego. Tak więc, jeśli uczeń ma 1-2 negatywne oceny na koniec roku, może „powtórzyć” przedmioty, pod warunkiem uzyskania zgody rady pedagogicznej. Zazwyczaj poprawki odbywają się pod koniec sierpnia. Jeśli uczeń otrzyma więcej niż dwie negatywne oceny roczne, powtarza rok akademicki na tym samym poziomie. Nie należy zapominać, że wybór liceum lub technikum, do którego uczeń może się dostać po 8 klasie w Polsce, zależy od sukcesu ukończenia szkoły podstawowej.

Dzienniki elektroniczne w Polsce

Uczniowie w polskich szkołach nie mają dzienników papierowych i korzystają z dzienników elektronicznych (e-dzienników), które mogą być umieszczone na różnych platformach. Jednak cel tych e-dzienników jest taki sam jak zwykłych dzienników – zapewnienie uczniom i rodzicom możliwości współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym. W związku z tym w dzienniku elektronicznym można znaleźć wszystkie bieżące informacje na temat aktywności szkolnej ucznia:

 • oceny i aktywność w klasie;
 • praca domowa;
 • oceny za nieobecność na zajęciach;
 • zachowanie i komentarze;
 • obciążenie społeczne;
 • ogłoszenia od nauczycieli.

Link do konkretnego e-dziennika jest dostarczany przez szkołę, a z reguły uczniowie i rodzice mają oddzielne profile na platformie, otrzymując różne kody dostępu i hasła pocztą elektroniczną. I to właśnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a nie telefonu czy komunikatorów, jak jesteśmy przyzwyczajeni na Ukrainie, odbywa się komunikacja z nauczycielami. Na kilka tygodni przed wystawieniem ocen semestralnych i rocznych w dzienniku mogą pojawić się ostrzeżenia (zagrozenia), w których nauczyciele informują, że potencjalna średnia ocen ucznia jest niższa niż 2 punkty. Przypominamy, że rodzice zawsze mogą skontaktować się z otwartą infolinią polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki z wszelkimi pytaniami dotyczącymi nauki w polskiej szkole.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *