Programy dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2023 r. dla Ukraińców w Polsce

Tetiana Sharapova
Polska, Pomoc finansowa | 31 października 2023
Komentarze 0
Euro na założenie firmy w Polsce-Pl

Jeśli masz pomysł na założenie własnej firmy w Polsce, warto poznać wszystkie możliwości uzyskania dodatkowego finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kraju. Proponujemy zapoznanie się z istniejącymi programami dotacyjnymi i finansowymi, które mają pomóc początkującym przedsiębiorcom w Polsce.

Jak uzyskać pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce?

Polskie państwo wspiera przedsiębiorców na wiele sposobów. Oprócz dobrze zaprojektowanego systemu podatkowego, który obniża koszty podatkowe i programów doradztwa biznesowego, państwo zapewnia początkującym przedsiębiorcom różne programy wsparcia i szeroki dostęp do inwestycji. Obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania dodatkowego finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Oto niektóre z najpopularniejszych sposobów finansowania dla przedsiębiorców:

 • kredyty bankowe – banki w Polsce oferują zarówno kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości na cele biznesowe;
 • dotacje rządowe i samorządowe – rząd i samorządy w wielu regionach Polski oferują dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dotacje inwestycyjne, szkoleniowe i doradcze;
 • Wsparcie UE – Unia Europejska oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w Polsce, w tym dotacje na rozwój działalności, szkolenia i doradztwo;
 • inwestorzy prywatni – coraz większa liczba inwestorów prywatnych oferuje wsparcie finansowe przedsiębiorcom w Polsce, w tym pożyczki, finansowanie ryzyka i inwestycje kapitałowe;
 • programy edukacyjne – wiele instytucji edukacyjnych oferuje programy szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców w Polsce, w tym programy dotowane przez rząd i władze lokalne.

Ponadto w Polsce można uzyskać dodatkowe finansowanie dla swojej firmy z Urzędu Pracy – program ten wspiera początkujących przedsiębiorców w ramach walki z bezrobociem.

Pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce z Urzędu Pracy: kto może ją otrzymać?

Urząd Pracy w Polsce oferuje dodatkowe finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o różnych formach organizacji małych i średnich przedsiębiorstw o różnych formac organizacyjnych. Program skierowany jest do firm, które potrzebują wsparcia finansowego na rozwój swojej działalności. Program składa się z dwóch części: pożyczek i dotacji. Oczywiście dotacje są najbardziej atrakcyjną i opłacalną opcją dla przedsiębiorcy. W ramach programu dotacji przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotne wsparcie finansowe na pokrycie kosztów inwestycji. Dotacje przyznawane są wnioskodawcom, którzy spełniają określone kryteria.

Ogromną zaletą tego wsparcia finansowego jest to, że dotacje są bezzwrotne. Środki te można otrzymać dość szybko (po pozytywnej decyzji Urzędu Pracy), a ponadto są one wypłacane z góry. Oznacza to, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność, nie musi najpierw wydawać swoich pieniędzy, a następnie otrzymywać ich z powrotem w postaci dotacji. Dodatkowe fundusze mogą być wykorzystane na sprzęt, remont biura, reklamę firmy lub inne potrzeby związane z działalnością.

Dotacje z Centrum Zatrudnienia mają na celu pomoc bezrobotnym. Dlatego potencjalny przedsiębiorca, który chce założyć własną firmę, musi być oficjalnie zarejestrowany jako bezrobotny. Ponadto w momencie ubiegania się o dodatkowe finansowanie w formie dotacji musi być bezrobotny:

 • nie może być zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej (jeśli taki wpis był wcześniej dokonany, musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej działalności gospodarczej);
 • nie może być skazany za przestępstwa gospodarcze w ciągu ostatnich 2 lat;
 • muszą zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia i nie zawieszać jej na okres dłuższy niż 6 miesięcy (łącznie).

Studenci studiów stacjonarnych (tylko studenci studiów niestacjonarnych) oraz osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odmówiły przyjęcia oferty zatrudnienia, szkolenia lub stażu z Centrum Zatrudnienia bez ważnego powodu, nie kwalifikują się do otrzymania dotacji na działalność gospodarczą. Bezzwrotna dotacja nie przysługuje również osobom, które otrzymały już taką dotację lub złożyły podobny wniosek w innym biurze Centrum Zatrudnienia.

Jakie dokumenty są wymagane, aby ubiegać się o dotację z Centrum Zatrudnienia?

Aby otrzymać dofinansowanie z Polskiego Urzędu Pracy, wnioskodawca musi przedstawić następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie.
 2. Ewentualne uzupełnienie tytułu prawnego do lokalu.
 3. Indywidualny plan przyszłych działań.
 4. Obowiązki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 5. Prawo własności lub dzierżawy nieruchomości, w której prowadzona będzie przyszła działalność gospodarcza.

Wskazane jest również podanie dodatkowych informacji:

 1. Referencje od byłych pracodawców lub pracowników.
 2. Certyfikaty i dyplomy ukończenia kursów.
 3. Wszelkie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie.

Najlepiej jest dostarczyć wszystkie dokumenty, które mogą potwierdzić Twoje kwalifikacje i doświadczenie w wybranym przez Ciebie obszarze działalności. Posiadając takie dowody, będziesz miał większe szanse na otrzymanie dodatkowego finansowania. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest podstawą do uzyskania karty pobytu.

Cudzoziemcy muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające ich legalny pobyt w Polsce. Mogą one obejmować:

Jaka jest procedura uzyskania dotacji na założenie firmy z Urzędu Pracy?

Ogólna procedura uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Centrum Zatrudnienia jest następująca:

 1. Wniosek składa się do Centrum Zatrudnienia – w zależności od sprawności danego działu, jego rozpatrzenie może zająć około miesiąca. Podczas procesu aplikacyjnego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kandydata zostaną dokładnie sprawdzone, a planowane działania zostaną ocenione.
 2. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, podpisywana jest umowa z odpowiednim centrum zatrudnienia i poręczycielami (poręczyciel zapewnia, że kwota dotacji może zostać zwrócona, jeśli wnioskodawca nie spełni warunków umowy).
 3. Po podpisaniu umowy pieniądze są przelewane na konto wnioskodawcy w ciągu kilku dni. Firma, na którą zostały przekazane środki, musi zostać otwarta do dnia określonego w umowie.

Zobacz też: Łączenie pracy i biznesu w Polsce

Wnioski o dodatkowe finansowanie działań przedsiębiorczych przyjmowane są od początku roku. I należy to zrobić jak najszybciej, gdyż proces aplikacyjny kończy się wraz z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel.

Ile dodatkowego finansowania mogę uzyskać dla mojej firmy w 2023 roku?

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy uzależniona jest od możliwości finansowych poszczególnych instytucji oraz wysokości środków, jakie otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na temat kwot zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek. Jednak w standardowej wersji kwota dofinansowania nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli nie może być wyższa niż 36 tys. zł.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Należy pamiętać, że otrzymana dotacja musi być wykorzystana wyłącznie na cele i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów umowy, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić całą kwotę dotacji wraz z odsetkami z tytułu wykorzystania środków w terminie 30 dni.

Jak uzyskać pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie unijne to kolejna forma wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ta forma pomocy dostępna jest nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej. W ramach tej pomocy można otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub dotację (czyli dofinansowanie, którego nie trzeba spłacać). O takie wsparcie finansowe mogą ubiegać się następujące osoby:

 1. Osoby bezrobotne.
 2. Osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi.
 3. Imigranci i reimigranci.
 4. Osoby, które są obecnie nieaktywne zawodowo.
 5. Biedni są zatrudniani.
 6. Właściciele gruntów rolnych i członkowie ich rodzin.

Całkowita kwota finansowania nie jest określona, ponieważ wszystko zależy od konkretnego projektu. Średnio jednak można otrzymać od 23 do 27 tysięcy złotych. Środki te można przeznaczyć na:

 • Reklamowanie swojej firmy.
 • Zakup sprzętu dla firmy.
 • Potrzebujemy materiałów i towarów.

Jak uzyskać pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej z UE?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w Polsce, należy skontaktować się z wojewódzkim urzędem pracy. Na tej stronie można znaleźć najbliższy urząd. To właśnie tam należy wypełnić wniosek o dofinansowanie z UE.

Przed złożeniem wniosku do Ująd należy zapoznać się z programem grantowym dostępnym na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu, należy postępować zgodnie z poniższym algorytmem:

 1. Stwórz szczegółowy biznesplan, który zawiera wszystkie przyszłe wydatki, opis programu, cele itp.
 2. Określenie, jaki rodzaj finansowania jest potrzebny: dotacja czy pożyczka.
 3. Upewnij się, że wnioski o finansowanie projektów w wybranej rundzie są obecnie przyjmowane.
 4. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

Następnie wystarczy złożyć wniosek i czekać na wyniki. Jeśli zostanie zatwierdzony, będziesz musiał podpisać warunek i wziąć udział w specjalnych kursach dotyczących marketingu, rejestracji firmy i innych kwestii związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać pomoc UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Przed złożeniem wniosku o unijną pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy zebrać pakiet dokumentów. Obejmuje on:

 1. Dowód legalnego pobytu w UE, w szczególności w Polsce (dla cudzoziemców).
 2. Biznesplan dotyczący przyszłych działań.
 3. Informacje o przyszłej spółce: KRS, dokumenty CEIDG, dokumentacja dotycząca sytuacji finansowej i wcześniejszej pomocy itp.
 4. Dowód własności lokalu, w którym będzie realizowany projekt.
 5. Dokumentacja techniczna projektu.
 6. Opis działalności prowadzonej obecnie przez wnioskodawcę.

Wszystkie te informacje należy złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy.

Jak uzyskać finansowanie dla startupu w Polsce w ramach programu Poland Prize?

Cudzoziemcy w Polsce również mogą liczyć na wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tego rodzaju dofinansowanie zapewnia polska agencja PARP. Jest to agencja rządowa, która wspiera międzynarodowe start-upy zamierzające prowadzić działalność w Polsce, udzielając pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Program jest otwarty dla wszystkich cudzoziemców spoza Polski. Obejmuje to również Ukraińców.

Wsparcie jest dostępne w ramach programu Poland Prize, który został zaprojektowany specjalnie dla zagranicznych przedsiębiorców. Aby z niego skorzystać, należy:

 1. Przejdź do strony programu Poland
 2. Zobacz listę programów, w ramach których zapewniane jest finansowanie.
 3. Wybierz program, który najlepiej pasuje do Twojego przyszłego projektu.

Warto zauważyć, że każdy program ma swój własny termin. Dlatego należy to sprawdzić bezpośrednio na stronie internetowej wybranego programu. Strona ta jest jednak stale aktualizowana, dzięki czemu można znaleźć stypendium, które nam odpowiada. Każdy program ustala własne kryteria dla wnioskodawców, więc nie ma ogólnie przyjętych wymagań. Współpraca odbywa się zazwyczaj w dwóch etapach:

 • Pierwszym etapem jest zapewnienie start-upom warunków niezbędnych do rozwoju i organizowanie wydarzeń, które pomagają młodym przedsiębiorcom w rozwoju.
 • Drugi etap to przyspieszenie profesjonalnych działań i środków mających na celu maksymalizację wyników projektu.

Program Poland Prize oferuje następujące rodzaje wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw:

 • Dla nowych spółek prawa handlowego – do 4 mln zł.
 • Na badania i rozwój w ramach dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – od 1 mln zł.

Jeśli aplikacja startupowa zostanie zatwierdzona, operator wybranego programu skontaktuje się bezpośrednio z uczestnikiem w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów.

Aby skontaktować się z nami, możesz skorzystać ze specjalnej linii telefonicznej, która zapewnia porady w języku rosyjskim, angielskim i polskim. W tym celu należy zadzwonić pod numer +48223349977. Linia jest czynna od 8 do 16 przez pięć dni w tygodniu. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres pbh@paih.gov.pl.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *