Zasiłki dla bezrobotnych w Polsce dla Ukraińców

Tetiana Sharapova
Polska, Praca | 24 października 2023
Komentarze 0
Ukrainka otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych-PL Source: Vista Create

Czy wiesz, że możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce? Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce. Podpowiadamy, kto i w jaki sposób może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce.

Czym jest Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce nazywa się Zasiłek dla bezrobotnych. Mogą go otrzymywać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce. Wysokość tego świadczenia ustalana jest dla każdej osoby osobno. Jest ona uzależniona od stażu pracy, który można udokumentować.

Aby otrzymać Zasiłek dla bezrobotnych, należy zarejestrować się w polskim Urzędzie Pracy w miejscu stałego lub tymczasowego zameldowania. Warto jednak zauważyć, że aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy być oficjalnie zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy w Polsce. W niektórych przypadkach okres ten może być inny.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych. W tym celu należy posiadać status osoby bezrobotnej i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 1. Posiadać kartę stałego pobytu lub kartę rezydenta Unii Europejskiej.
 2. Posiadać status uchodźcy, ochronę czasową, status UKR lub inny status humanitarny w Polsce.
 3. Być członkiem rodziny osoby posiadającej obywatelstwo polskie lub członkiem rodziny obywatela innego kraju UE.
 4. Posiadać Niebieską Kartę lub prawo stałego pobytu w związku z działalnością naukową w Polsce.
 5. Posiadać kartę czasowego pobytu lub wizę pracowniczą i pracować nieprzerwanie w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy.

Czy Ukraińcy mogą otrzymać Zasiłek dla bezrobotnych?

Obywatele Ukrainy, w tym osoby posiadające status UKR, mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. Jeśli obywatel Ukrainy posiada status UKR, może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli oficjalnie pracował w Polsce przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
 2. W ciągu ostatniego roku poziom wynagrodzenia musi wynosić co najmniej tyle, ile wynosi płaca minimalna w Polsce.
 3. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Ukrainiec powinien był w pełni opłacić wszystkie podatki i wymagane składki na ubezpieczenie społeczne.

Obecnie większość uchodźców z Ukrainy może już liczyć na zasiłek dla bezrobotnych z polskiego urzędu pracy. Jeśli jednak ukraiński uchodźca przepracował mniej niż 365 dni w ciągu ostatniego półtora roku, nadal może zarejestrować się w Urzędzie Pracy i liczyć na pokrycie kosztów szkoleń, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i udział w programach poszukiwania pracy.

Jakie dokumenty są wymagane dla Zasiłku dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy złożyć wniosek do urzędu pracy i przedstawić następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację w Centrum Zatrudnienia.
 2. Ważny paszport międzynarodowy.
 3. Wiza pracownicza, karta pobytu, Pesel ze statusem UKR lub inny dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce.
 4. Dokumenty dotyczące edukacji.
 5. Oryginalne umowy o pracę i referencje z poprzednich miejsc pracy.
 6. W przypadku osób nieposiadających statusu UKR obowiązuje Pesel.
 7. Informacje o stanie cywilnym.
 8. Dokumenty potwierdzające istnienie niepełnosprawności, jeśli są dostępne.
 9. Jeśli prowadziłeś własną firmę, dokumenty potwierdzające jej likwidację.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zobacz też: Pomoc finansowa Dodatek aktywizacyjny na samodzielne poszukiwanie pracy w Polsce

W zależności od konkretnej sytuacji Urząd Pracy może zażądać dodatkowych dokumentów. Wszystko zależy od miejsca zamieszkania, zasad obowiązujących w danej instytucji i innych czynników. Pełną listę dokumentów, które mogą być wymagane, można znaleźć na stronie internetowej.

Wniosek o zasiłek można złożyć bezpośrednio w urzędzie pracy lub na stronie praca.gov.pl. Aby zrobić to na stronie, należy zalogować się na swój profil zaufany i postępować zgodnie z instrukcjami.

Jak obliczany jest Zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek rozpoczyna się miesiąc po zakończeniu umowy o pracę lub trzy miesiące po zakończeniu umowy o pracę, jeśli stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron (pracownika i pracodawcy). Pieniądze wypłacane są do 14 dnia każdego miesiąca.

W 2023 r. zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany w następujący sposób:

 1. W ciągu pierwszych 90 dni – 1357,63 zł netto (1491,90 zł brutto).
 2. Za cały kolejny okres 1066,16 zł netto (1171,60 zł brutto).

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. W związku z tym zasiłek jest obliczany w następujący sposób:

 1. Jeśli staż pracy jest krótszy niż 5 lat, 80% maksymalnej kwoty świadczenia.
 2. Jeśli staż pracy jest dłuższy niż 5 lat, ale krótszy niż 20 lat, 100% kwoty świadczenia.
 3. Jeśli staż pracy wynosi ponad 20 lat, 120% maksymalnej kwoty świadczenia.

Warto zauważyć, że od stycznia 2024 r. kwota świadczenia dla osób z mniej niż 5-letnim stażem pracy zostanie zwiększona.

Jak długo wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest nie dłużej niż przez rok. Co do zasady można ubiegać się o niego przez 180 lub 365 dni. Zasiłek wypłacany jest przez 180 dni, jeśli bezrobotny mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce. Zasiłek można otrzymywać przez 365 dni, jeśli:

 1. Osoba bezrobotna zamieszkuje powiat, w którym średnia stopa bezrobocia przekracza 150% stopy bezrobocia w Polsce.
 2. Bezrobotny ma ponad 50 lat i ponad 20-letni staż pracy.
 3. Bezrobotny ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 15 lat.
 4. Jeśli małżonek bezrobotnego jest również bezrobotny i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu zakończenia okresu wypłaty zasiłku.
 5. Jeśli bezrobotny wychowuje dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Uwaga! Okres, w którym wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych, jest uwzględniany w stażu pracy wymaganym do otrzymania emerytury w wieku emerytalnym.

Kiedy mogę otrzymać odmowę przyznania zasiłku dla bezrobotnych?

W niektórych przypadkach urząd pracy może odmówić przyznania zasiłku, nawet jeśli liczba dni, podczas których bezrobotny oficjalnie pracował w Polsce, jest wystarczająca. Odmowa może nastąpić w następujących przypadkach:

 1. Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy osoba nie przyjęła pomocy oferowanej przez ośrodek (szkolenie, rozmowa kwalifikacyjna, szkolenie zawodowe itp.).
 2. Osoba zgłaszająca się do urzędu pracy musi rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą za porozumieniem stron na sześć miesięcy przed datą rejestracji. Wyjątki obejmują upadłość firmy, jej likwidację, zwolnienia pracowników lub naruszenie głównych zobowiązań wynikających z umowy o pracę.
 3. Osoba, która zgłosiła się do urzędu pracy, została zwolniona z powodu wykroczenia dyscyplinarnego sześć miesięcy przed zarejestrowaniem się na giełdzie pracy.
 4. Bezrobotny podejmuje studia podyplomowe i otrzymuje stypendium w wysokości co najmniej 50% polskiego wynagrodzenia (w 2023 r. jest to 3600 zł brutto).
 5. Osoba, która zgłosiła się na giełdę pracy, otrzymała rekompensatę pieniężną za skrócenie okresu obowiązywania umowy o pracę.
Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *