Pomoc finansowa ze strony gminy w trudnych sytuacjach życiowych

Tetiana Sharapova
Pomoc finansowa | 20 września 2022
Komentarze 0
Serce w twojej dłoni

Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie wiesz skąd wziąć pieniądze na życie? Wydaje ci się, że z twojej trudnej sytuacji nie ma już wyjścia? Jest wyjście! Można skorzystać z pomocy społecznej.

Każdy mieszkaniec Polski, który znalazł się w trudnej sytuacji, ma prawo liczyć na pomoc społeczną. Do tej kategorii należą również obcokrajowcy. Powiemy Ci, na jakich warunkach możesz otrzymać takie dodatkowe wsparcie finansowe.

Kto może liczyć na pomoc?

Na pomoc społeczną może liczyć każdy mieszkaniec Polski. Aby to zrobić, musisz spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • masz polskie obywatelstwo i mieszkasz w Polsce;
 • masz polskie obywatelstwo i mieszkasz poza granicami Polski;
 • jesteś obywatelem państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i masz miejsce zamieszkania i przebywasz na terytorium Polski, a członkowie Twojej rodziny mają prawo do pobytu lub stałego pobytu w Polsce;
 • Jeśli jesteś obcokrajowcem, musisz:
 1. być rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej (UE);
 2. żyć przez pewien czas jako uchodźca, osoba z ochroną uzupełniającą lub posiadająca zgodę na pobyt tolerowany.

Jeśli zaliczasz się do przynajmniej jednej z tych kategorii, możesz liczyć na pomoc społeczną.

W jakich przypadkach udzielana jest pomoc?

Należy zaznaczyć, że pomoc nie jest udzielana w każdej sytuacji. Zatem zgodnie z warunkami wsparcie finansowe udzielane jest w poniższych przypadkach:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub poważna choroba;
 • przemoc domowa;
 • handel ludźmi;
 • macierzyństwo lub posiadanie wielu dzieci;
 • bezradność w opiece nad dziećmi i prowadzeniu domu, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 • trudności z integracją – jeśli jesteś cudzoziemcem i masz status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce ze względu na szczególną sytuację;
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z więzienia;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, np. pożar, lokalna powódź, wypadek;
 • klęska żywiołowa lub środowiskowa.

Oczywiście trzeba będzie udowodnić, że zaliczasz się do tych kategorii. W tym celu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której urzędnik zada ci szereg pytań. Przeprowadzenie wywiadu jest warunkiem otrzymania pomocy. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, nie będziesz mógł jej uzyskać.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o pomoc?

Ponadto, aby otrzymać pomoc, należy przygotować szereg dokumentów. Są wśród nich:

 1. Dokument tożsamości (paszport lub inny);
 2. Jeśli masz dziecko – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego książeczkę zdrowia;
 3. Dokument potwierdzający Twoje dochody;
 4. Jeśli jesteś zatrudniony – zaświadczenie potwierdzające dochody;
 5. Jeśli jesteś niepełnosprawny – orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub niezdolność do pracy (orzeczenie wydane przez lekarza ZUS);
 6. Jeśli jesteś cudzoziemcem – dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce;
 7. Inne dokumenty wymagane przez pracownika socjalnego (informacje te należy sprawdzić bezpośrednio u pracownika socjalnego, gdyż lista dokumentów może ulec zmianie w zależności od sytuacji).

Po zebraniu pakietu niezbędnych dokumentów należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub wysłać list. Aplikacja jest bezpłatna.

Jaka jest wysokość udzielanej pomocy?

Wysokość pomocy różni się od konkretnej sytuacji. W związku z tym płatności przedstawiają się następująco:

 • dla osoby prowadzącej samodzielnie gospodarstwo domowe – 776 zł
 • dla jednej osoby w rodzinie – 600 zł;
 • dla rodziny – 600 zł dla każdego członka rodziny.

Pomocy społecznej będzie udzielać gmina, w której zamieszkujemy.

Zobacz też: Karta Dużej Rodziny dla Ukraińców w Polsce: czy jest dostępna dla uchodźców z Ukrainy i jakie korzyści zapewnia?

W ramach tej pomocy udzielana jest również pomoc niefinansowa. Obejmuje ona:

 • pracę socjalną,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • pomoc rzeczową, w tym na rzecz samowystarczalności ekonomicznej,
 • ustalenia dotyczące pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne, np. psychologiczne, rodzinne,
 • interwencje kryzysowe, takie jak: natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronienie,
 • jedzenie;
 • niezbędną odzież,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i domach pomocy społecznej typu rodzinnego, np. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w społeczności i w domach opieki, takie jak pomoc w czynnościach życia codziennego, dostosowane do charakteru choroby lub niepełnosprawności,
 • mieszkanie chronione,
 • zakwaterowanie i usługi w domu mieszkalnym.

Niedawno pisaliśmy też, że w Polsce można otrzymać pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka. Pomoc ta jest udzielana jednorazowo.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *