Odroczenie mobilizacji na Ukrainie: rejestracja wojskowa mężczyzn i kobiet w 2023 r.

Komentarze 0
Ukraiński mundur wojskowy-PL Source: Vista Create

Na Ukrainie trwa mobilizacja, a lista osób, które mogą odroczyć służbę w wojsku na pewien okres, stopniowo się zawęża, ponieważ armia potrzebuje nowych zasobów ludzkich. Niemniej jednak nadal istnieją kategorie osób, które mogą ubiegać się o odroczenie mobilizacji. Powodem tego może być zastrzeżenie ze strony przedsiębiorstwa, stan zdrowia danej osoby lub członków jej rodziny lub inne okoliczności określone przez prawo. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, co powinieneś wiedzieć o odroczeniu mobilizacji w tym roku, kto może na to liczyć i na jakich warunkach. 

Mobilizacja kobiet i mężczyzn w 2023 roku na Ukrainie

Armia rosyjska kontynuuje agresję wojskową na terytorium Ukrainy, w związku z czym stan wojenny na Ukrainie został przedłużony do 18 listopada 2023 roku. Zgodnie z prawem, każdy mężczyzna w wieku od 18 do 60 lat, który zostanie uznany za zdolnego do służby wojskowej, może zostać zmobilizowany w czasie wojny.

Jeśli chodzi o kobiety, większość z nich nie podlega obecnie obowiązkowi służby wojskowej. Jednak w październiku 2022 r. Rada Najwyższa zmieniła art. 1 ustawy o szkoleniu mobilizacyjnym i mobilizacji, zgodnie z którym od 1 października 2023 r. kobiety z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym (lekarki, pielęgniarki, dentystki, położne, farmaceutki itp.) uzyskują status osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, w wyniku czego:

 • muszą zarejestrować się do służby wojskowej (zgłosić się do wojskowego biura rejestracji i poboru oraz przejść wszystkie niezbędne procedury);
 • nie mogą podróżować za granicę.

Ciężarne pracownice medyczne lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim nie muszą się rejestrować. Ponadto zmobilizowane kobiety w służbie mają prawo do zwolnienia ze służby z powodu ciąży i urlopu macierzyńskiego przez co najmniej 3 lata. Matki medyczne otrzymują odroczenie, jeśli samotnie wychowują dzieci, mają pod opieką więcej niż 3 małoletnich dzieci, wychowują dziecko niepełnosprawne lub jeśli ich mąż służy w siłach zbrojnych.

Należy pamiętać, że ograniczenie dotyczące podróżowania za granicę nie dotyczy wszystkich kobiet podlegających obowiązkowi służby wojskowej, ale tylko tych, które zostaną zmobilizowane. Należy rozumieć, że rejestracja wojskowa nie jest równoznaczna z mobilizacją. Mobilizacja ma miejsce wtedy, gdy wymaga tego plan mobilizacyjny, a dodatkowe osoby są potrzebne do sformowania nowych jednostek lub uzupełnienia poniesionych strat w ludziach.

Obecnie nie ma planów rozszerzenia listy specjalności kobiet, które muszą zostać zarejestrowane. Jednak wszystkie inne kobiety, które posiadają zarejestrowaną w wojsku specjalność, która jest w jakiś sposób związana ze sprawami wojskowymi (pełna lista tutaj), mogą zarejestrować się dobrowolnie. Według wstępnych danych, dalsze rozszerzenie listy kobiet, które mają obowiązek zarejestrować się do służby wojskowej, planowane jest na 2026 rok.

Komu przysługuje prawo do odroczenia służby wojskowej w czasie stanu wojennego?

Okres mobilizacji został przedłużony do 18.08.2023 r. z powodu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Zgodnie z prawem, każdy mężczyzna w wieku od 18 do 60 lat, który jest zdolny do służby wojskowej, może zostać zmobilizowany. Istnieją jednak kategorie osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, które nie są powoływane do służby w czasie stanu wojennego. Są to:

 • Nieletni;
 • osób powyżej 60. roku życia;
 • tych, którzy zostali uznani za niezdolnych do służby z powodów zdrowotnych;
 • osoby posiadające obywatelstwo innych krajów.

Ponadto istnieją osoby uprawnione do odroczenia mobilizacji. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Odroczenie mobilizacji dla osób ze względów zdrowotnych

Osoby z problemami zdrowotnymi, które prowadzą do ograniczenia aktywności życiowej, otrzymują odroczenie od mobilizacji w czasie stanu wojennego. W tym przypadku, aby otrzymać odroczenie, osoba musi mieć potwierdzoną grupę inwalidzką i być zarejestrowana w ZUS. Aby otrzymać grupę inwalidzką, należy złożyć wniosek do komisji lekarskiej i społecznej komisji lekarskiej (MSEC) w miejscu zamieszkania.

Zobacz też: Pomoc finansowa od The $1K Project

Należy pamiętać, że w sierpniu 2023 r. Ukraina zmieniła listę chorób do oceny zdolności do służby personelu wojskowego. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministerstwa Obrony z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 490 i rozporządzeniem nr 456. Liczba chorób nie uległa zmianie. Jednak od teraz wojskowe komisje lekarskie będą indywidualnie oceniać, czy dana osoba jest zdolna do służby. Na przykład, jeśli dana osoba cierpi na chorobę w długotrwałej remisji i cieszy się dobrym zdrowiem, o tym, czy jest zdolna do służby, decyduje się indywidualnie.

Nowa lista chorób, które mogą być wykorzystane do służby wojskowej obejmuje:

 • wyleczoną gruźlicę;
 • wirusowe zapalenie wątroby z niewielkimi zaburzeniami czynnościowymi;
 • Zaburzenia endokrynologiczne z niewielkim upośledzeniem funkcji;
 • bezobjawowy HIV;
 • łagodne krótkotrwałe bolesne objawy zaburzeń psychicznych, zaburzenia epizodyczne i napadowe;
 • zaburzenia nerwicowe, wywołane stresem i somatoformiczne (w przypadku krótkotrwałych objawów), powoli postępujące choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Osoby tymczasowo niezdolne do pracy również otrzymują odroczenie. Więcej informacji na temat uzyskania tego statusu można znaleźć w naszym artykule na temat «białego biletu».

Warto przypomnieć, że niedawno Dmytro Lubinets, komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka, powiedział podczas ogólnokrajowego teleturnieju, że zaproponował KRRiT usunięcie pojęcia „częściowo sprawny”. Według Lubinetsa, osoba musi być albo zdolna do służby wojskowej, albo niezdolna ze względu na stan zdrowia. A jeśli dana osoba jest niezdolna do wykonywania misji bojowych na linii frontu, może służyć w kwaterze głównej, w jednostkach wsparcia lub w ramach sił rakietowych.

Odroczenie mobilizacji dla rodziców lub opiekunów dzieci

Odroczenie mobilizacji dla osób posiadających troje lub więcej dzieci w wieku poniżej 18 lat

Jeśli dana osoba ma troje lub więcej małoletnich dzieci, ma prawo do odroczenia do czasu ukończenia przez jedno z dzieci 18 lat. Gdy jedno z dzieci osiągnie pełnoletność, ojciec traci prawo do odroczenia. Obecność dzieci można potwierdzić za pomocą ich aktów urodzenia i/lub zaświadczenia o wielodzietności ojca.

Odroczenie mobilizacji dla osób samotnie wychowujących dziecko poniżej 18 roku życia

Mężczyźni i kobiety, którzy wychowują nieletnie dzieci bez partnera, nie mogą zostać powołani do wojska. Uznaje się, że dana osoba samotnie wychowuje dzieci, jeśli posiada następujące dokumenty:

 • akt zgonu jednego z rodziców,
 • decyzja sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich,
 • decyzja sądu o odebraniu dziecka matce lub ojcu bez pozbawiania praw rodzicielskich,
 • decyzja sądu o uznaniu jednego z rodziców za zaginionego.

Odroczenie mobilizacji dla osób wychowujących niepełnosprawne dziecko

Odroczenie mobilizacji w takim przypadku jest wydawane w obecności wniosku komisji medyczno-społecznej (MSEC) w sprawie niepełnosprawności lub potwierdzenia poważnej choroby u małoletniego dziecka (na przykład ciężkich wad wrodzonych, raka, porażenia mózgowego itp.) Odroczenie jest również istotne dla tych, którzy utrzymują dorosłe dziecko z niepełnosprawnością grupy 1 lub 2. Jeśli dana osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ ubezpieczeń społecznych, w którym jest uznana za opiekuna osoby niepełnosprawnej z 1 lub 2 grupą, może uzyskać odroczenie. Wcześniej pisaliśmy o tym, jak Ukraińcy mogą potwierdzić swoją niepełnosprawność w Polsce.

Odroczenie mobilizacji dla osób wspierających sieroty

Aby uzyskać takie odroczenie, musisz przedstawić dokumenty dotyczące adopcji lub potwierdzenie od organów opiekuńczych, że to Ty utrzymujesz dziecko.

Odroczenie mobilizacji dla rodziców dziecka, jeśli jeden z małżonków służy w wojsku

Jeśli jeden z rodziców małoletniego służy w wojsku, drugi rodzic może uzyskać odroczenie powołania do wojska do czasu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia.

Odroczenie poboru dla osób opiekujących się chorymi krewnymi

Osoby opiekujące się krewnymi cierpiącymi na poważne choroby są również uprawnione do odroczenia mobilizacji, a mianowicie

 • sprawują stałą opiekę nad chorym małżonkiem, dzieckiem, rodzicami (własnymi lub jednego z małżonków) – należy zwrócić się do organu opiekuńczego z wnioskiem i zaświadczeniami lekarskimi potwierdzającymi konieczność sprawowania stałej opieki;
 • posiadać współmałżonka lub rodziców, teścia lub teściową z grupą inwalidzką 1 lub 2 – należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, a także akt urodzenia, akt małżeństwa lub inne dokumenty potwierdzające więzi rodzinne;
 • opiekunowie osób ubezwłasnowolnionych – należy dostarczyć decyzję organu ochrony socjalnej o ustanowieniu opieki oraz opinię sądu o ubezwłasnowolnieniu.

Warto zauważyć, że 28 czerwca Rada Najwyższa Ukrainy dodała do ustawy poprawkę, zgodnie z którą możliwość odroczenia projektu nie dotyczy wszystkich mężczyzn z niepełnosprawnymi krewnymi. Odroczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy w rodzinie nie ma innych pełnosprawnych osób, które są zobowiązane i zdolne do wspierania niepełnosprawnych krewnych.

Odroczenie mobilizacji dla zaksięgowanych pracowników i studentów

Odroczenie dla pracowników administracji wojskowej i organów ścigania

Osoby pełniące służbę w organach ścigania (sąd, policja, prokuratura, SSU, organy antykorupcyjne, wojskowa służba ścigania w Siłach Zbrojnych Ukrainy) i administracji wojskowej (Gabinet Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, Sztab Generalny, Wywiad Obronny Ukrainy itp.) są zwolnione z mobilizacji w czasie stanu wojennego.

Odroczenie dla studentów i pracowników akademickich

Ponadto następujący mężczyźni mogą uzyskać odroczenie:

 • osoby w każdym wieku, które studiują w pełnym (lub podwójnym) wymiarze godzin na uniwersytetach, studiach podyplomowych lub doktoranckich (otrzymają odroczenie do czasu ukończenia studiów);
 • naukowcy, nauczyciele i pracownicy instytucji/organizacji naukowych (z tytułami naukowymi i stopniami naukowymi), a także instytucji szkolnictwa wyższego, zawodowego i średniego ogólnokształcącego o nakładzie pracy co najmniej 0,75.

Odroczenie mobilizacji dla pracowników zaksięgowanych przez przedsiębiorstwa państwowe

Obywatele, którzy pracują w agencjach rządowych, samorządach lokalnych, przedsiębiorstwach i organizacjach ważnych dla gospodarki i ludności cywilnej, a także w instytucjach niezbędnych dla bezpieczeństwa narodowego i obrony Ukrainy. Kryteria określania takich instytucji można znaleźć w uchwale Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Odroczenie mobilizacji dla osób, których bliscy krewni zostali zabici lub zaginęli

Odroczenie mobilizacji jest przyznawane osobom, których krewni zginęli w akcji lub zaginęli podczas udziału w ATO, JFO i stanie wojennym, broniąc Ukrainę przed zbrojną agresją Rosji. Co więcej, takie osoby nie mogą być w ogóle powoływane do wojska w czasie stanu wojennego. Prawo uznaje bliskich krewnych za:

 • małżonek;
 • syn/córka;
 • ojciec/matka;
 • dziadkowie;
 • rodzeństwo.

Należy zauważyć, że można odroczyć mobilizację, składając wniosek do wojskowego biura poborowego (dawniej komisariatu wojskowego). Nie zapomnij przynieść pisemnego dowodu spełnienia warunku, na podstawie którego chcesz uzyskać odroczenie. Przypominamy, że zaleca się złożenie wniosku o odroczenie dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o powołaniu do wojska.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *